fbpx

Трансформація бухгалтерських рахунків у Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

In: Статті бухгалтерська тематика 25 Nov 2015
(ф. N 1-м та ф. N 2-м)

Баланс ф. N 1-м

Актив

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

020

Д-т рахунку 15

Основні засоби:

   

залишкова вартість

030

(ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю)

первісна вартість

031

Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100

знос

032

К-т субрахунків 131, 132, 133, 135

Довгострокові біологічні активи:

   

справедлива (залишкова) вартість

035

Д-т субрахунків 161, 163, 165 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю) + (ряд. 036- ряд. 037)

первісна вартість

036

Д-т субрахунків 162, 164, 166 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за первісною вартістю)

накопичена амортизація

037

К-т субрахунку 134

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Д-т рахунку 14

Інші необоротні активи

070

Д-т рахунків 18, 19 При переході підприємств на застосування цього П(с) БО 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті “Відстрочені податкові активи” (рядок 060) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.

Усього за розділом I

080

ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 070

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Д-т рахунків 20, 22, 23, 25

Поточні біологічні активи

110

Д-т рахунку 21

Готова продукція

130

Д-т рахунків 26, 27, 28 (крім необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

   

чиста реалізаційна вартість

160

ряд. 161 – ряд. 162

первісна вартість

161

Д-т рахунків 34, 36

резерв сумнівних боргів

162

К-т рахунку 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Д-т субрахунків 378, 641, 642, 651, 652

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Д-т рахунків 37 (крім субрахунку 378) 66, 63, 68 та Д-т субрахунків 654, 655

Поточні фінансові інвестиції

220

Д-т субрахунку 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

   

в національній валюті

230

Д-т субрахунків 301, 311, 313, 333, 351 (нацвалюті)

у тому числі в касі

231

Д-т субрахунку 301

в іноземній валюті

240

Д-т субрахунків 302, 312, 314, 334, 351 (іноземній валюті)

Інші оборотні активи

250

Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

260

ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 210+ ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250

III. Витрати майбутніх періодів

270

Д-т рахунку 39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Д-т субрахунку 286

Баланс

280

ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275

 

 

Пасив

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

К-т рахунку 40

Додатковий капітал

320

К-т рахунків 41, 42

Резервний капітал

340

К-т рахунку 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

К-т субрахунку 441 або Д-т субрахунку 442 У першому місяці року переходу на застосування цього П(с)БО сальдо рахунків 17 “Відстрочені податкові активи” і 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

Неоплачений капітал

360

Д-т рахунків 45, 46

Усього за розділом I

380

ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. 360

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

К-т рахунків 47, 48

III. Довгострокові зобов’язання

480

К-т рахунків 50, 51, 52, 53, 55

IV. Поточні зобов’язання

   

Короткострокові кредити банків

500

К-т рахунку 60, субрахунку 684 (у частині нарахованих процентів), 31 (овердрафт)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

К-т рахунку 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

К-т рахунків 62, 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

   

з бюджетом

550

К-т субрахунків 641, 642

зі страхування

570

К-т рахунку 65

з оплати праці*

580

К-т рахунку 66

 

605

К-т субрахунку 680

Інші поточні зобов’язання

610

К-т рахунків 67, 68 (крім 680 і 684 в частині нарахування відсотків) та субрахунків 372, 378, 643, 644

Усього за розділом IV

620

ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. 610

V. Доходи майбутніх періодів

630

К-т рахунків 69

Баланс

640

ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

 

* З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)

 

К-т субрахунків 661, 662 у частині простроченої заборгованості

 

Звіт про фінансові результати ф. N 1-м

 

Стаття

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кредитовий оборот субрахунків 701, 702, 703

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Д-т субрахунків 701, 702, 703 з К-том субрахунків 641, 642, 643, 651 Д-т субрахунку 791 – К-т субрахунку 704

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

ряд. 010 – ряд. 020

Інші операційні доходи

040

Д-т рахунку 71 – К-т рахунку 791

Інші доходи

050

Д-т рахунків 72, 73 – К-т субрахунку 792 Д-т рахунку 74 – К-т субрахунку 793 Д-т рахунку 75 – К-т субрахунку 794

Разом чисті доходи

070

ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

Д-т рахунку 791 – К-т субрахунків 901, 902, 903

Інші операційні витрати

090

Д-т субрахунку 791 – К-т рахунків 92, 93, 94

у тому числі:

091

Д-т рахунку 92 – К-т субрахунку 641

 

092

 

Інші витрати

100

Д-т субрахунку 792 – К-т рахунків 95, 96 Д-т субрахунку 793– К-т рахунку 97 Д-т субрахунку 794– К-т рахунку 99

Разом витрати

120

ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100

Фінансовий результат до оподаткування

130

ряд. 070 – ряд. 120

Податок на прибуток

140

Д-т субрахунків 981, 982 – К-т субрахунку 641

Чистий прибуток (збиток)

150

ряд. 130 – ряд. 140

Забезпечення матеріального заохочення

160

Кредитовий оборот по субрахунку 477

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

Кредитовий оборот субрахунку 710

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

Дебетовий оборот субрахунку 940

 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X