fbpx
[get_banners]

Трансформація бухгалтерських рахунків у Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Статті бухгалтерська тематика, Статті податкова тематика 19 Feb 2023
(ф. N 1-м та ф. N 2-м)

Баланс ф. N 1-м

Актив Код рядка Дані бухгалтерського обліку
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 Д-т рахунку 15
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 (ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю)
первісна вартість 031 Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100
знос 032 К-т субрахунків 131, 132, 133, 135
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 Д-т субрахунків 161, 163, 165 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю) + (ряд. 036- ряд. 037)
первісна вартість 036 Д-т субрахунків 162, 164, 166 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за первісною вартістю)
накопичена амортизація 037 К-т субрахунку 134
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Д-т рахунку 14
Інші необоротні активи 070 Д-т рахунків 18, 19 При переході підприємств на застосування цього П(с) БО 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті “Відстрочені податкові активи” (рядок 060) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.
Усього за розділом I 080 ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 070
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 Д-т рахунків 20, 22, 23, 25
Поточні біологічні активи 110 Д-т рахунку 21
Готова продукція 130 Д-т рахунків 26, 27, 28 (крім необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 ряд. 161 – ряд. 162
первісна вартість 161 Д-т рахунків 34, 36
резерв сумнівних боргів 162 К-т рахунку 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 Д-т субрахунків 378, 641, 642, 651, 652
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Д-т рахунків 37 (крім субрахунку 378) 66, 63, 68 та Д-т субрахунків 654, 655
Поточні фінансові інвестиції 220 Д-т субрахунку 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 Д-т субрахунків 301, 311, 313, 333, 351 (нацвалюті)
у тому числі в касі 231 Д-т субрахунку 301
в іноземній валюті 240 Д-т субрахунків 302, 312, 314, 334, 351 (іноземній валюті)
Інші оборотні активи 250 Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644
Усього за розділом II 260 ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 210+ ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250
III. Витрати майбутніх періодів 270 Д-т рахунку 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Д-т субрахунку 286
Баланс 280 ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275

 

 

Пасив Код рядка Дані бухгалтерського обліку
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 К-т рахунку 40
Додатковий капітал 320 К-т рахунків 41, 42
Резервний капітал 340 К-т рахунку 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 К-т субрахунку 441 або Д-т субрахунку 442 У першому місяці року переходу на застосування цього П(с)БО сальдо рахунків 17 “Відстрочені податкові активи” і 54 “Відстрочені податкові зобов’язання” підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.
Неоплачений капітал 360 Д-т рахунків 45, 46
Усього за розділом I 380 ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. 360
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 К-т рахунків 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання 480 К-т рахунків 50, 51, 52, 53, 55
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 К-т рахунку 60, субрахунку 684 (у частині нарахованих процентів), 31 (овердрафт)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 К-т рахунку 61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 К-т рахунків 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 К-т субрахунків 641, 642
зі страхування 570 К-т рахунку 65
з оплати праці* 580 К-т рахунку 66
  605 К-т субрахунку 680
Інші поточні зобов’язання 610 К-т рахунків 67, 68 (крім 680 і 684 в частині нарахування відсотків) та субрахунків 372, 378, 643, 644
Усього за розділом IV 620 ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. 610
V. Доходи майбутніх періодів 630 К-т рахунків 69
Баланс 640 ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

 

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)
  К-т субрахунків 661, 662 у частині простроченої заборгованості

 

Звіт про фінансові результати ф. N 1-м

 

Стаття Код рядка Дані бухгалтерського обліку
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Кредитовий оборот субрахунків 701, 702, 703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Д-т субрахунків 701, 702, 703 з К-том субрахунків 641, 642, 643, 651 Д-т субрахунку 791 – К-т субрахунку 704
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 ряд. 010 – ряд. 020
Інші операційні доходи 040 Д-т рахунку 71 – К-т рахунку 791
Інші доходи 050 Д-т рахунків 72, 73 – К-т субрахунку 792 Д-т рахунку 74 – К-т субрахунку 793 Д-т рахунку 75 – К-т субрахунку 794
Разом чисті доходи 070 ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 Д-т рахунку 791 – К-т субрахунків 901, 902, 903
Інші операційні витрати 090 Д-т субрахунку 791 – К-т рахунків 92, 93, 94
у тому числі: 091 Д-т рахунку 92 – К-т субрахунку 641
  092  
Інші витрати 100 Д-т субрахунку 792 – К-т рахунків 95, 96 Д-т субрахунку 793– К-т рахунку 97 Д-т субрахунку 794– К-т рахунку 99
Разом витрати 120 ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100
Фінансовий результат до оподаткування 130 ряд. 070 – ряд. 120
Податок на прибуток 140 Д-т субрахунків 981, 982 – К-т субрахунку 641
Чистий прибуток (збиток) 150 ряд. 130 – ряд. 140
Забезпечення матеріального заохочення 160 Кредитовий оборот по субрахунку 477
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 Кредитовий оборот субрахунку 710
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 Дебетовий оборот субрахунку 940

 

X