fbpx
[get_banners]

Рекомендації з оформлення операцій в іноземній валюті

In: Статті правова тематика 14 Feb 2023
контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua Viber Messenger Telegram

Оформлення документів для банку і здійснення операцій в іноземній валюті (як було і як стало)

Цією юридичною консультацією ми хочемо донести власникам бізнесу і підприємцям основні правила і практику роботи з банками при використанні валюти для операцій ЗЕД.

Вимоги до зовнішньоекономічних договорів (ЗЕД), контрактів

До 07.08.2020 р. зовнішньоекономічні договори, контракти повинні були відповідати вимогам Наказу Мінекономіки та  євроінтеграції від 09 вересня 2001 року за № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)». Проте цей документ втратив чинність. Іншого документу, який би встановлював вимоги до ЗЕД-договорів поки не прийнято.

Проте, вважаємо, що при укладенні таких контрактів особливу увагу необхідно звертати на наступне:

– Найменування договору (договір купівлі-продажу, поставки, позики, найму тощо), його номер, а також дата та місце укладення контракту.

– Преамбула. Тут зазначаються повні найменування сторін ЗЕД-операції, зазначені у відповідному реєстрі, із зазначенням країни, а також скорочене найменування сторін (“Замовник”, “Продавець”, “Покупець”,  “Постачальник” тощо), уповноважена особа, від імені якої укладається ЗЕД контракт, і найменування установчих або інших документів, на підставі яких діють органи управління або представники контрагентів при укладенні ЗЕД-контракту.

– Предмет ЗЕД- контракту. Тут зазначається які товари (роботи, послуги) або інші об’єкти цивільних прав один з контрагентів повинен поставити (здійснити) іншому, із зазначенням точного найменування, марки, виду, сорту, зміст послуги або кінцевого результату роботи, чи завершеного об’єкта.

Якщо товар (робота, послуга) потребує детальнішої характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) є значною, то такі дані можуть зазначатися в додатку або специфікації, які мають бути невід’ємною частиною ЗЕД-контракту, про що зазначається у тексті договору.

У тексті ЗЕД-контракту  про виконання робіт (надання послуг) зазначається точний обсяг робіт (послуг) та строк їх виконання.

– Ціна і загальна вартість ЗЕД-контракту. Тут зазначається ціна за одиницю виміру товару,  їх загальна вартість,  вартість виконаної роботи (наданої послуги), що поставляється за договором, крім випадків, коли ціни розраховуються за формулою, і валюта контракту. Якщо поставляються товари різної якості та асортименту, ціна зазначається окремо за одиницю товару кожного сорту, виду, марки. Окремо зазначається загальна вартість товару. В таких випадках ціни можуть бути зазначені в додатку або специфікації, на які робиться посилання в тексті договору.

– Умови платежів. Цей розділ містить умови про валюту платежу, способи, порядок і строки грошових або інших розрахунків та гарантії виконання сторонами зобов’язань з оплати. Тут може зазначатися, на підставі яких документів здійснюється оплата, передплата та за чий рахунок здійснюється оплата комісій банків).

– Термін дії договору. Зазначається безстроковий, тобто до повного виконання сторонами зобов’язань або з фіксованою датою завершення дії контракту.

– Реквізити сторін.  Тут зазначаються місцезнаходження або місце проживання сторін (адреса, населений пункт, країна), повні поштові і платіжні реквізити (№ банківського рахунка ,  IBAN, назва та місцезнаходження (місто та країна) банку, SWIFT-код банку) контрагентів договору.

Важливо!!! IBAN використовується тільки в розрахунках з країнами Єврозони, Великобританії, Казахстану, Об’єднаних Арабських  Еміратів, Грузії, Туреччини.

– Підписи уповноважених осіб та відбиток печатки (за її наявності).

Вимоги щодо форми та порядку подання документів в Банк

Супровідні документи до договорів, контрактів (додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, специфікації, акти, додатки, інвойси та інше) повинні обов’язково містити посилання на основний документ (договір/контракт), а також повинні містити дату та суму (обов’язково), номер (за наявності).

Копії документів, що передаються для відділу валютного контролю банку, як правило засвідчуються (кожна сторінка) підписом клієнта згідно картки із зразками підписів та печатки клієнта (для юридичних осіб – резидентів – підписом керівника) та відбитком печатки (за наявності) або нотаріально, якщо інше не передбачено вимогами чинного законодавства України.

Документи, що надаються за допомогою електронно-цифрового підпису, супроводжуватися листом з переліком наданих документів. На такий лист має накладається електронний цифровий підпис.

В такому випадку, додаткове надання паперових копій документів, як правило, не вимагається.

При поданні пакету документів для купівлі, переказу, зарахування коштів в іноземній валюті, такий пакет повинен містити основний документ (договір/контракт) та всі супровідні документи, на які йде посилання в основному документі.

Для купівлі, переказу, зарахування іноземної валюти усі документи (повний пакет) повинні бути надані до банку завчасно, як правило до 16-00 години дня, що передує здійсненню такої купівлі, перерахування, зарахування.

Вимоги щодо строку подання документів в Банк для зняття операції з валютного контролю

На підставі п. 4.1. Постанови Правління НБУ від 24 березня 1999 року за № 136 банки зобов’язані вимагати від своїх клієнтів надання повної інформації про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими останні проводять через ці банки.

Якщо клієнт не подав до Банку документи, потрібні останньому для з’ясування стану розрахунків за експортною, імпортною операцією клієнта, то Банк повідомляє про це податковий орган за місцем реєстрації клієнта до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Варто взяти до уваги, що згідно з Постановою Правління НБУ «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 19 листопада 2012 року за № 475, розрахунки експортними операціями та імпортними операціями щодо товарів, передбачені в статтях 1 і 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, мають здійснюватися у строк,  який не перевищує 90 календарних днів.

Звертаємо увагу, що за порушення резидентами строків повернення (отримання) валютної виручки, передбачених чинним законодавством, нараховується пеня у розмірі 0,3% за кожний день прострочення, але загальний розмір пені не може бути більшим ніж сама сума заборгованості. (Закон “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994р. № 185/94-ВР).

Вимоги щодо подання та оформлення платіжних документів

Заявки на купівлю, продаж іноземної валюти бажано надвати в банк до 10-00 години ранку поточного дня, оскільки валюта купється, як правило на міжбанківському валютному ринку, для виконання їх тим же банківським днем. Заявки, надані після зазначеного часу, переважно обробляються у наступний банківський день.

Банк приймає до виконання заяву про купівлю іноземної валюти тільки після подання клієнтом документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

Платіжні доручення в іноземній валюті (як в системі інтернет банкінгу, так і на паперовому носії) повинні бути набрані на англійській мові (латинськими літерами). 

При наборі платіжних доручень в іноземній валюті через інтернет банкінг в полі SWIFT-коду банку-отримувача необхідно дотримуватися правильного набору SWIFT-коду. Він повинен складатися із 11-ти знаків. Якщо у Вашому контракті/договорі SWIFT-код складається із 8-ми знаків, то в системі необхідно доповнити SWIFT-код великими літерами ХХХ.

Призначення платежу необхідно заповнити таким чином, щоб надавати повну інформацію  про платіж та документи (№ та дату договору, контракту, інвойсу, ВМД, тощо), на підставі яких здійснюється перерахування отримувачу коштів в іноземній валюті.

Так було колись.

А зараз все регулюється законом Про валюту і валютні операції

X