fbpx
[get_banners]

Трансформація бухгалтерських рахунків у фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Статті бухгалтерська тематика, Статті податкова тематика 10 Feb 2023

Трансформація бухгалтерських рахунків у фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

(ф. N 1-м та ф. N 2-м)

Актив Код рядка Дані бухгалтерського обліку
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 Сальдо Д-т рахунку 15
Основні засоби:
залишкова вартість 1010 (ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю)
первісна вартість 1011 Сальдо за Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100
знос 1012 Сальдо за К-т субрахунків 131, 132, 133, 135
Довгострокові біологічні активи: 1020 Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 Сальдо за Дт  рахунку 14
Інші необоротні активи 1090 Сальдо за Дт рахунків 18, 19.
Усього за розділом I 1095 ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090
II. Оборотні активи
Запаси 1100 Сальдо за Дт рахунків 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28.
у тому числі готова продукція 1103 Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28
Поточні біологічні активи 1110 Сальдо за Дт рах. 21
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 1125 Сальдо за Дт рах.34, 36 мінус за Кт рах. 38  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652
у тому числі з податку на прибуток 1136 Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дб субрах. 378) 66, 68 та  субрахунків 654, 655
Поточні фінансові інвестиції 1160 Сальдо за Дт субрахунку 352
Гроші та їх еквіваленти 1165 Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351  
Інші оборотні активи 250 Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644
Витрати майбутніх періодів 1170 Сальдо за Дт рах. 39
Інші оборотні активи 1190 Сальдо за Дт субрах.331, 332, 643, 644
Усього за розділом II 1195 ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160+ ряд. 1165 + ряд. 1175 + ряд. 1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200 Сальдо за Дт субрах. 286
Баланс 1300 ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200
Пасив Код рядка Дані бухгалтерського обліку
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Сальдо за Кт рах. 40
Додатковий капітал 1410 Сальдо за Кт рах. 41, 42
Резервний капітал 1415 Сальдо за Кт рах. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Сальдо за Кт субрах.441 (або за Дт субрах. 442)
Неоплачений капітал 1425 Сальдо за Дт рах. 45, 46
Усього за розділом I 1495 ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 +/- ряд. 1420 – ряд. 1425
III. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55
IІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (в частині відсотків за банківськими кредитами)
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 Сальдо за Кт рах. 61
товари, роботи, послуги 1615 Сальдо за Кт рах. 62, 63
розрахунками з бюджетом 1620 Сальдо за Кт субрах. 641, 642
у тому числі з податку на прибуток 1621 Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток
розрахунками зі страхування 1625 Сальдо за Кт рах. 65
розрахунками з оплати праці 1630 Сальдо за Кт рах. 66
Доходи майбутніх періодів 1665 Сальдо за Кт рах. 69
Інші поточні зобов’язання 1690 Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68  (крім субрах. 680 і 684 в частині відсотків за банківськими кредитами)
Усього за розділом IІІ 1695 ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними  активами, утримуваними дл продажу, та групами вибуття 1700 Сальдо за Кт субрах. 680
Баланс 1900 ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

 

Звіт про фінансові результати ф. N 1-м

Стаття Код рядка Дані бухгалтерського обліку
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Обороти за Дт субрах. 701, 702, 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791
Інші операційні доходи 2120 Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791
Інші доходи 2240 Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792 і за  Дт рах. 74 з Кт субрах. 793
Разом доходи 2280 ряд. 2000+ ряд. 2120 + ряд. 2240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791
Інші операційні витрати 2180 Обороти за Кт субрах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791
Інші витрати 2270 Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792 і за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793
Разом витрати 2285 ряд. 2050+ ряд. 2180 + ряд. 2270
Фінансовий результат до оподаткування 2290 ряд. 2280– ряд. 2285
Податок на прибуток 2300 Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) 2350 ряд. 2290– ряд. 2300
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 Кредитовий оборот субрахунку 710
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 Дебетовий оборот субрахунку 940

X