fbpx

Трансформація бухгалтерських рахунків у фінансову звітність

In: Академія професійного бухгалтера, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Статті бухгалтерська тематика 18 Jul 2018

Трансформація бухгалтерських рахунків у фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

(ф. N 1-м та ф. N 2-м)

Актив

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо Д-т рахунку 15

Основні засоби:

   

залишкова вартість

1010

(ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю)

первісна вартість

1011

Сальдо за Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100

знос

1012

Сальдо за К-т субрахунків 131, 132, 133, 135

Довгострокові біологічні активи:

1020

Сальдо за Дт рах. 16 мінус сальдо за Кт рах. 13

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Сальдо за Дт  рахунку 14

Інші необоротні активи

1090

Сальдо за Дт рахунків 18, 19.

Усього за розділом I

1095

ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Сальдо за Дт рахунків 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28.

у тому числі готова продукція

1103

Сальдо за Дт рах. 26, 27, 28

Поточні біологічні активи

1110

Сальдо за Дт рах. 21

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

1125

Сальдо за Дт рах.34, 36 мінус за Кт рах. 38  

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

Сальдо за Дт субрах. 378, 641, 642, 651, 652

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо за Дт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо за Дт рах. 37 (без урахування сальдо за Дб субрах. 378) 66, 68 та  субрахунків 654, 655

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо за Дт субрахунку 352

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351  

Інші оборотні активи

250

Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо за Дт рах. 39

Інші оборотні активи

1190

Сальдо за Дт субрах.331, 332, 643, 644

Усього за розділом II

1195

ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160+ ряд. 1165 + ряд. 1175 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття   

1200

Сальдо за Дт субрах. 286

Баланс

1300

ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Пасив

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Сальдо за Кт рах. 40

Додатковий капітал

1410

Сальдо за Кт рах. 41, 42

Резервний капітал

1415

Сальдо за Кт рах. 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо за Кт субрах.441 (або за Дт субрах. 442)

Неоплачений капітал

1425

Сальдо за Дт рах. 45, 46

Усього за розділом I

1495

ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 +/- ряд. 1420 – ряд. 1425

III. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

Сальдо за Кт рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55

IІІ. Поточні зобов’язання

   

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт), 60, субрах. 684 (в частині відсотків за банківськими кредитами)

Поточна кредиторська заборгованість за:

   

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Сальдо за Кт рах. 61

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо за Кт рах. 62, 63

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо за Кт субрах. 641, 642

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо за Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток

розрахунками зі страхування

1625

Сальдо за Кт рах. 65

розрахунками з оплати праці

1630

Сальдо за Кт рах. 66

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо за Кт рах. 69

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644 і рах. 67, 68  (крім субрах. 680 і 684 в частині відсотків за банківськими кредитами)

Усього за розділом IІІ

1695

ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними  активами, утримуваними дл продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо за Кт субрах. 680

Баланс

1900

ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

 

Звіт про фінансові результати ф. N 1-м

Стаття

Код рядка

Дані бухгалтерського обліку

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702, 703 з Кт субрах. 791 мінус обороти за Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 72, 73 з Кт субрах. 792 і за  Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Разом доходи

2280

ряд. 2000+ ряд. 2120 + ряд. 2240

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт субрах. 92, 93, 94 з Дт субрах. 791

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 95, 96 з Дт субрах. 792 і за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Разом витрати

2285

ряд. 2050+ ряд. 2180 + ряд. 2270

Фінансовий результат до оподаткування

2290

ряд. 2280– ряд. 2285

Податок на прибуток

2300

Оборот за Дт рах. 98 з Кт субрах. 481, 641/Розрахунки з податку на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

2350

ряд. 2290– ряд. 2300

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

Кредитовий оборот субрахунку 710

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

Дебетовий оборот субрахунку 940


Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X