fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Податки і облік» з 17.02.2020 пo 24.02.2020

In: Дайджести новин законодавства і практики 24 Feb 2020 Tags: ,

Дайджест нoвин «Податки і облік»

з 17.02.2020 пo 24.02.2020

 

Неоподатковуваний мінімум доходів громадянНеоподатковуваний мінімум доходів громадян

Податківці нагадують: відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ якщо норми інших законів містять посилання на НМДГ, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17,0 грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні ПСП, визначеної пп.169.1.1 ст. 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку.

 

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року  — 2 102,0 грн, а ПСП у 2020 році становить 1 051,0 гривню

 

 

За матеріалами ГУ ДПС у Київській області

 


Типові помилки в обліковій політиціТипові помилки в обліковій політиці

Директор, корпоративного оподаткування (KPMG в Україні) разом із старшим консультантом нагадують: українське законодавство визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Обов’язковість наявності облікової політики на українських підприємствах (за деякими поодинокими винятками) та постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики встановлено статтями 4, 8, 121 (щодо облікової політики за МСФЗ) Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Облікова політика — це потужний інструмент, здатний захистити позиції платника податків та забезпечити доказову базу для підтверд­ження правомірності облікових підходів та коректності ведення бухгалтерського обліку під час податкової перевірки.

Абстрактні або помилкові положення в обліковій політиці використовуються податківцями під час здійснення перевірок платників податків та в ході оскарження ППР в адміністративному або судовому порядку.

 

Типові помилки

По-перше, це використання «чужої» («стандартної») облікової політики. Доволі поширеними є такі випадки:

 • складання облікової політики з документа, завантаженого з мережі «Інтернет» та косметично адаптованого під потреби підприємства;
 • переклад облікової політики групи міжнародних компаній, у тому числі процедур управлінського обліку, та їх формалізація у вигляді наказу про облікову політику для конкретного українського підприємства;
 • використання «застарілої» облікової політики, тобто документа, формально складеного і затверд­женого в минулих періодах задовго до 2015 року.

По-друге, не потрібно включати до облікової політики описання детальних управлінських процедур та внутрішніх положень підприємства (наприклад, комерційну, маркетингову, кадрову, цінову політику, посадові інструкції тощо) або зловживати в обліковій політиці цитатами з ПКУ чи податкових нормативних актів (наприклад, включення до облікової політики процедури складання і перевірки декларації з ПДВ, форми № 1ДФ тощо).

Якщо облікова політика підприємства містить посилання на внутрішні правила та інструкції, їх слід критично проаналізувати, чи не тягне за собою розкриття цих документів податковим органам додаткові податкові ризики.

Водночас облікову політику не слід складати занадто лаконічною. У цьому документі необхідно формалізувати облікові підходи у випадках, коли стандарти передбачають альтернативи вибору (ПБО визначають більш ніж 40 таких випадків, у той час як МСФЗ — більш ніж 120), а також специфіку обліку господарських операцій та організації обліку (в тому числі бухгалтерського програмного забезпечення) конкретного платника податків.

По-третє, складаючи облікову політику, не слід просто цитувати ПСБО чи методичних рекомендацій або включати до неї облікові процедури, які підприємство не застосовує, або операції, які підприємство не здійснює. Натомість варто детально зазначити облікові підходи щодо основних бізнес-процесів кожного окремого підприємства. Наприклад, для торговельних компаній важливим буде визнан­ня доходу та собівартості реалізації товарів, у той час як виробничим підприємствам особливу увагу слід приділити формалізації формування собівартості виробництва продукції.

У судовій справі № 803/719/17 податкові органи провели розрахунок оцінки вибуття запасів з використанням методу собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO), внаслідок чого встановили завищення платником собівартості реалізованих товарів. Підприємство використовувало метод середньозваженої вартості, що було зазначено в його обліковій політиці. Суд підтримав позицію платника податків, оскільки метод обчислення собівартості запасів підприємство як господарюючий суб’єкт визначає самостійно.

У судовій справі № 816/1827/16 платник податків, який веде облік за МСФЗ, списував значні суми постійних нерозподілених накладних витрат до складу собівартості реалізованої продукції. Податкові органи оскаржили порядок формування собівартості реалізованої продукції підприємства, а також формування податкового кредиту з ПДВ в частині постійних нерозподілених накладних витрат. Платник податку виграв спір, у тому числі завдяки формалізації порядку розподілу накладних витрат в обліковій політиці за МСФЗ.

Помилкові формулювання, які можуть зашкодити:

 • -положення, наявні в обліковій політиці, замість захисту інтересів платника податків стають аргументами для обґрунтування фіскальної позиції податкових органів. Наприклад:

«Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій … є первинні документи на паперових носіях» (облікова політика підприємства може встановлювати додаткові вимоги до документального забезпечення господарських операцій. Відповідно у разі складання первинних документів в електронній формі податківці можуть використати подібне формулювання як додатковий аргумент для оскарження правомірності застосування первинних документів в електронній формі (та відповідних витрат) при перевірці відповідних господарських операцій);.

«До складу собівартості продукції включаються витрати на доставку продукції залізничним транспортом» (не зазначено, куди саме доставляється продукція: до складу компанії, до порту чи до покупця. Зазначене формулювання може призвести до того, що податкові органи можуть кваліфікувати такі витрати або як транспортно-заготівельні, або збутові витрати, що може вплинути на задекларований фінансовий результат до оподаткування у тому або іншому звітному періоді).

«Ведення бухгалтерського обліку здійснюється в програмному забезпеченні «1С» (в обліковій політиці зазвичай вказують, яким видом програмного забезпечення користується підприємство. Однак зазначене формулювання без додаткових уточнень, наприклад «та іншому програмному забезпеченні, яке забезпечить ефективне ведення бухгалтерського обліку підприємства», може стати причиною оскарження правомірності податкової амортизації або витрат, понесених під час придбання або обслуговування іншого (ніж зазначеного «1С») програмного забезпечення, яке використовується для ведення бухгалтерського обліку).

«Критерій суттєвості підприємства дорівнює 100 гривень» (помилкою є зазначення критеріїв суттєвості у формі абсолютного грошового вимірника. Критерії суттєвості важливі насамперед при застосуванні оціночних суджень або подання інформації у фінансовій звітності. Визначення рівня суттєвості в абсолютній сумі, на відміну від відносного показника, не дасть змоги об’єктивно оцінити суттєвість господарської операції, події та статті фінансової звітності, щонайменше, наприклад, через зміни обсягів тих чи інших операцій. Окрім того, зазначення «заниженого» порогу суттєвості, наприклад, не зможе «врятувати» від необхідності дисконтування у випадках, коли ефект дисконтування не матиме справді суттєвого впливу на фінансову звітність (за МСФЗ), або дисконтування окремих статей не вимагається за ПБО (без додаткових обмежень щодо рівня суттєвості, встановленого в такому випадку конкретним платником).

Найкращим рішенням буде передбачити критерії суттєвості в окремому розділі чи у відповідних розділах щодо активів та зобов’язань, керуючись, зокрема:

 • для облікової політики за ПБО — Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, затвердженими наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635;
 • для облікової політики за МСФЗ — загальним та індивідуальним рівнем суттєвості, які встановлюються на підставі управлінських суджень і з урахуванням загальноприйнятої практики, — для окремих статей фінансової звітності та відповідних операцій.)

«Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю» (Ліквідаційна вартість як за ПБО, так і за МСФЗ є сумою коштів, яку підприємство отримало б зараз від вибуття ОЗ після закінчення його строку корисного використання (експлуатації). Виходячи з такого визначення, а також оскільки більшість платників мають на балансі велику кількість ОЗ, не можна стверджувати, що ліквідаційна вартість будь-якого об’єкта ОЗ дорівнює нулю. Ситуації, коли ліквідаційна вартість об’єктів ОЗ прирівнюється до нуля, мають місце, але повинні бути конкретизовані та аргументовані. Інакше є ймовірність, що податкові органи самостійно визначать ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ та перерахують задекларовану податкову амортизацію).

 

За матеріалами «Вісник. Офіційно про податки»

 


Довідник типів об’єктів оподаткування оновленоДовідник типів об’єктів оподаткування оновлено

Податківці повідомляють: станом на 19.02.2020 на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/127294.html розміщено оновлений довідник «ТИПИ ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ».

 

 

 

 

За матеріалами ДПС України

 


Право податківців дізнаватися про рух коштів на рахунках фізосібПраво податківців дізнаватися про рух коштів на рахунках фізосіб

Податківці зазначають: інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є ФОП) може бути надана банком лише за запитом ДПС щодо наявності банківських рахунків

Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках, передбачених чинним законодавством.

Інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є ФОПами) може бути надана банком лише:

 • за запитом ДПС – щодо наявності банківських рахунків;
 • за рішенням суду – про рух коштів чи про будь яку іншу інформацію щодо рахунка.

Отже, якщо ДПС дізнається про номер рахунка фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації по ньому (про рух коштів тощо) зобов’язана звернутися в суд.

 

 

За матеріалами ДПС України

 


Ідентифікатор форми декларації З ПНП в електронному вигляді за 2019 рікІдентифікатор форми декларації З ПНП в електронному вигляді за 2019 рік

Податківці інформують: з 20.12.2019 набрав чинності наказ Мінфіну від 14.11.2019 № 481, яким внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну  від 20.10.2015 № 897.

Оскільки видання Наказу № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набрали чинності з 01.01.2019, то платникам ПНП рекомендовано подавати Декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

Разом з тим п. 46.6 ст. 46 ПКУ встановлено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми Декларації (у тому числі уточнюючої):

Декларація за оновленою формою з ідентифікатором J0100118;

Декларація (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467) зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від  19.10.2018 № 842, прийняття якої також буде забезпечено до 01.04.2020 з ідентифікатором форми J0100117.

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 102.20.01

 


«Неприбутківці» із нульовими показниками подають звіт до ДПС«Неприбутківці» із нульовими показниками подають звіт до ДПС

Податківці пояснюють: у разі наявності показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінзвітності, «непритбутківці» обов’язані подавати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінзвітність.

На це вказує норма п. 49.2 ПКУ. У ній прописано, що платник податків зобов’язаний звітувати за кожний звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню.

У відповідних клітинках відомостей про одночасне подання до звіту неприбуткової організації форм фінзвітності потрібно поставити позначку «+».

 

 

Лист ДПС України від 12.02.2020 № 553/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

 


Мінімально допустимий строк амортизації для придбаного ОЗ, що був у використанніМінімально допустимий строк амортизації для придбаного ОЗ, що був у використанні

Податківці інформують, що ПКУ визначено, амортизація — це систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням такого.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

Пунктом 23 ПБО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92, визначено що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Таким чином, у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації вартості придбаного (безоплатно отриманого) основного засобу, що був у використанні, встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), однак він не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 102.05

 


Зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВЗміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Через 10 днів з дня опублікування (поки не опублікований) набере чинності наказ у відповідності до якого, для ФОПів – платників ПДВ ІПН матиме 12-розрядний числовий номер такої структури:

 • 1 – 10-й знаки – реєстраційний номер облікової картки платника податків,
 • 11-й та 12-й знаки – контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює ДПС.

Для підприємців, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 1 – 10-й знаки 12-розрядного ІПН включають номер паспорта.

Крім того, наказом передбачено, що у день отримання контролюючим органом з ЄДР відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, до Реєстру платників ПДВ вноситься відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню». Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 ПКУ та дата виникнення такої підстави.

У разі наявності стосовно особи у Реєстрі інформації про те, що її реєстрація платником ПДВ підлягає анулюванню, разом із даними з Реєстру, до дати здійснення анулювання реєстрації оприлюднюються відмітка «Реєстрація особи підлягає анулюванню», підстава для анулювання реєстрації платника ПДВ та дата виникнення такої підстави.

Наказом також внесено зміни до Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (форма № 1-ПДВ) та Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 6-РПДВ).

 

 

Наказ Мінфіну від 29.01.2020 № 30 «Про затвердження змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

 


Реквізити для платіжного доручення при перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у СЕАРП та СЕРеквізити для платіжного доручення при перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у СЕАРП та СЕ

Податківці інформують: при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок в СЕАРП та СЕ поля платіжного доручення заповнюються відповідно до повідомлення ДПС.

Поля «Отримувач» та «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 9 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22.

Відповідно до п. 3.7 цієї Постанови реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

Отже, у разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у СЕАРП та СЕ у полі «Отримувач» зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, а у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація щодо платежу у довільній формі (наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок»).

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 114.11.04

 


Причини виникнення показника ∑перевищення в СЕА ПДВПричини виникнення показника ∑перевищення в СЕА ПДВ

Податківці нагадують: реєстрація ПН та/або РК до ПН в ЄРПН – це обов’язок платників податків, який є невід’ємною частиною процесу функціонування СЕА ПДВ та покладений в основу формули для розрахунку реєстраційної суми, на яку платник податку має право зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН.

Однією із складових зазначеної формули є загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником ПН та РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН (∑перевищ).

Основними причинами виникнення показника ∑перевищ можуть бути:

 • відсутність реєстрації в ЄРПН ПН/РК;
 • виписка та відображення в податковій звітності помилкових ПН/РК;
 • відображення заблокованих ПН/РК;
 • помилкове включення до декларації з ПДВ РК на зменшення/збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, зареєстрованих із запізненням.

Показник ∑перевищ розраховується виключно на підставі даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН.

Як результат: ∑перевищ підлягає аналізу з боку контролюючого органу та є підставою для проведення таким органам контрольно-перевірочних заходів із відповідним застосуванням до платника штрафних санкцій згідно статті 1201 ПКУ.

В ІТС «Електронний кабінет» платникам податків надано доступ до сервісів СЕА ПДВ, зокрема, до таких сервісів як «Інформація про суму перевищення», де можна отримати достовірну інформацію показників та уникнути непорозумінь.

 

 

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві

 

Дивіться відео на тему:

 

Податкові пільги у додатку 6 до декларації з ПДВПодаткові пільги у додатку 6 до декларації з ПДВ

Податківці нагадують, з набранням 01.01.2020 чинності постанови КМУ від 31.10.2018 № 891 скасовано «Звіт про суми податкових пільг» та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, в результаті чого внесено зміни до декларації з ПДВ (декларація за оновленою формою подається з 01.01.2020).

Як наслідок —  у новій редакції викладено (Д6) (додаток 6) до податкової декларації з ПДВ:

 • назву додатка 6 змінено на «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)»;
 • впроваджено таблицю 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Таблиця 2 (Д6) (додатка 6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Таблиця 2 (Д6) (додатка 6) до декларації заповнюється у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Дані щодо найменування та коду відповідної пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» таблиці 2 (Д6) (додатка 6) до декларації.

У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 (Д6) (додаток 6) проставляється умовний код «99999999».

Сума податку, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги, вказується в графі 4 таблиці 2 (Д6) (додатка 6) до декларації, та розраховується окремо для кожної з податкових пільг.

Порядок визначення сум ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, викладено в новому розділі V 1 Порядку — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, не враховуються у такому розрахунку.

За операціями, які оподатковуються за нульовою ставкою податку чи за ставкою 7 %, сума податкових пільг з ПДВ не обраховується та відповідно у (Д6) (додатка 6) не відображається.

Розрахунок суми податкових пільг з ПДВ за звітний (податковий) період здійснюється без наростаючого підсумку з початку звітного року.

Сума податкових пільг з ПДВ обраховується у тому звітному (податковому) періоді, в якому здійснено операції, що звільняються від оподаткування ПДВ.

Детальніше про зміни, внесені наказом МФУ від 20.11.2019 № 488 викладено у листі ДПС України від 31.01.2020 № 1617/7/99-00-07-03-02-07.

 

 

За матеріалами ГУ ДПС у Запорізькій області

 

Дивіться відео на тему:

 

Включення/виключення платників ПДВ із переліку платників, які відповідають критеріям ризиковостіВключення/виключення платників ПДВ із переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості

Податківці інформують: п. 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165 встановлено, що питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. 

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог законів України від 22.05. 2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 № 557.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;
 • інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом 7-ми робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.

 

 

Підкатегорія ЗІР» 101.18

 


Коди товарів, які застосовується при моніторингу ризиковості ПН/РККоди товарів, які застосовується при моніторингу ризиковості ПН/РК

Податківці наказом від 03.02.2020 № 67 затвердили Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності ПН/РК, які подано для реєстрації в ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.

 

 

 

 

№ з/п

Код

Назва

1

0103

Свині, живі

2

0105

Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі

3

0201

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

4

0202

М’ясо великої рогатої худоби, морожене

5

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

6

0206

Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені

7

0207

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені

8

0210

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

9

0302

Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304

10

0303

Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304

11

0304

Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене

12

0407

Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені

13

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом

14

0702

Помідори, свіжі або охолоджені

15

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені

16

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

17

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

18

0901

Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції

19

0903

Мате або парагвайський чай

20

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

21

1002

Жито

22

1003

Ячмінь

23

1005

Кукурудза

24

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

25

1101

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

26

1201

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

27

1206

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

28

1506

Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

29

1511

Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

30

1512

Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

31

1517

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516

32

1601

Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів

33

1602

Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові

34

1604

Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб

35

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

36

1704

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао

37

1806

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

38

1901

Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 –  0404, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені

39

1905

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти

40

2005

Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006

41

2101

Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрати

42

2103

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця

43

2106

Харчові продукти, в іншому місці не зазначені

44

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг

45

2204

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009

46

2208

Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

47

2306

Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані

48

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками

49

2523

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів

50

2614

Руди та концентрати титанові

51

2709

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів)

52

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти

53

2711

Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані

54

2814

Аміак, безводний або у водному розчині

55

2901

Вуглеводні ациклічні

56

3101

Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження

57

3102

Добрива мінеральні або хімічні, азотні

58

3103

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні

59

3104

Добрива мінеральні або хімічні, калійні

60

3105

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг

61

3203

Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження

62

3204

Органічні синтетичні барвники визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у
примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу

63

3205

Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків

64

3206

Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хімічним складом

65

3207

Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців

66

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи

67

3209

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

68

3210

Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри

69

3212

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі

70

3213

Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо

71

3214

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

72

3215

Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні

73

3401

Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом

74

3406

Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби

75

3814

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків

76

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

77

3924

Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас

78

4011

Шини та покришки пневматичні гумові нові

79

4202

Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні,

сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляр для географічних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером

80

4203

Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри

81

4301

Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103

82

4302

Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303

83

4418

Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель

84

5407

Тканини із синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404

85

5516

Тканини із штучних штапельних волокон

86

5804

Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в’язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002-6006

87

6109

Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні

88

6113

Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 або 5907

89

6114

Інший одяг трикотажний

90

6115

Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні

91

6116

Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні

92

6309

Одяг та інші вироби, що використовувалися

93

6402

Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси

94

6404

Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів

95

6702

Штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби із штучних квітів, листя або плодів

96

6810

Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані

97

6904

Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки

98

6911

Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з фарфору

99

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

100

7210

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям

101

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів

102

7403

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені

103

8205

Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом

104

8403

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402

105

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

106

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні

107

8467

Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном

108

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

109

8701

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)

110

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

111

8712

Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна

112

9404

Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби (наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір’яні, диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з пористої гуми або полімерних матеріалів, з покриття

113

9503

Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру (“у масштабі”) та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні

114

9506

Інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою, іншими видами спорту (включаючи настільний теніс) або для гри на свіжому повітрі, в іншому місці не зазначені; плавальні басейни та басейни для дітей

115

9507

Вудки риболовні, гачки та інші снасті для риболовлі з використанням волосіні; сачки для риби, сачки для метеликів та подібні сачки; принади у вигляді муляжів птахів (крім включених до товарної позиції 9208 або 9705) та аналогічні вироби для полювання або стрільби

116

 

9619

Гігієнічні прокладки (підкладки) і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу

 


ПДВ, при використанні придбаних товарів/послуг, необоротних активів, в неоподатковуваних операціяхПДВ, при використанні придбаних товарів/послуг, необоротних активів, в неоподатковуваних операціях

Податківці інформують: у разі якщо товари/послуги, необоротні активи, придбані та/або виготовлені з ПДВ для використання в оподатковуваних операціях, починають частково використовуватись в неоподатковуваних операціях, платник податку повинен нарахувати податкові зобов’язання відповідно до вимог ст. 199 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену ПН в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

При цьому база оподаткування для товарів/послуг визначається виходячи з вартості їх придбання, а для необоротних активів – виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).

 

 

Підкатегорія «ЗІР»101.14 

 


ПДВ при ремонті орендарем орендованого об’єкту після пожежіПДВ при ремонті орендарем орендованого об’єкту після пожежі

Податківці консультують: суми ПДВ, сплачені (нараховані) за операцією з придбання товарів/послуг для ремонту об’єкта оренди, орендарем має право включити до складу податкового кредиту. Звісно, за умови підтвердження їх зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними.

Зважаючи на те, що після ремонту орендар використовуватиме об’єкт оренди для здійснення оподатковуваних операцій у межах своєї госпдіяльності до завершення строку договору оренди, нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ не потрібно.

 

 

Лист ДПС України від 11.02.2020 № 528/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

 

Супермаркети відмовляться від паперових чеків – так говорить ДПССупермаркети відмовляться від паперових чеків – так говорить ДПС

Податківці консультують: «електронний розрахунковий документ» (термін з’явиться із 19.04.2020 завдяки Закону України від 20.09.2019 № 128-IX) — це документ із обов’язковими реквізити розрахункового документа за встановленою формою, але у вигляді електронних даних, який створений РРО або програмним РРО.

Із 19.04.2020 суб’єкти господарювання під час здійснення розрахункових операцій будуть зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі.

А отже виходить, що торговці самостійно вирішуватимуть в якій формі видавати фіскальний чек. Проте наразі форму е-чека, який формуватиме програмний РРО, Мінфін ще не затвердив.

 

 

Лист ДПС України від 31.01.2020 № 420/6/99-00-05-04-01-06/ІПК

 


При продажу оливи і масла для болгарок, реєструватись платниками акцизного податку не потрібноПри продажу оливи і масла для болгарок, реєструватись платниками акцизного податку не потрібно

Податківці роз’яснюють: : оскільки підприємство реалізує оливи та мастила для двигунів, які є допоміжними засобами сумісно з відповідними товарами (болгарка, будівельний фен, дриль, бензопила) з кодами УКТ ЗЕД — 2710, 2710198100, 2710199900, які не входять до переліку підакцизних товарів відповідно до підпункту 215.3.4 ПКУ, то не потрібно:

 • реєструватись платником акцизного податку в розумінні підпункту 212.1.15 ПК,
 • реєструвати акцизні склади в розумінні підпункту 14.1.6 ПК;
 • отримувати ліцензії

Згідно підпункту 215.3.4 ПКУ такі коди УКТ ЗЕД відсутні в переліку підакцизних товарів.

 

 

Лист ДПС від 11.02.2020 р. № 539/6/99-00-17-03-02-06/ІПК.

 


Рентна плата за використання води виробниками напоївРентна плата за використання води виробниками напоїв

Податківці нагадують, що платниками рентної плати за спеціальне використання води є:

 • первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
 • суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів (пп.255.11.10 ст. 255 ПУУ).

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). Крім того, якщо можливість встановлення вимірювальних приладів існує, їх рентна плата сплачується у двократному розмірі.

При цьому визначення обсягу води, яка входить виключно до складу напоїв, нормами ПКУ не передбачено.

Відповідно до Національного класифікатора України Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, готова продукція — це продукція, процес перероблення якої завершено.

Таким чином, при розрахунку рентної плати за спеціальне використання води обсяг фактично використаної води, яка входить до складу напоїв (у тому числі безалкогольних, алкогольних, пива тощо), обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів, а у разі відсутності вимірювальних приладів — за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо)  відповідно до затверджених технічних умов, технологічних регламентів та рецептур на конкретні види продукції.

Дозвіл на спеціальне водокористування, згідно з частиною першою ст. 49 Водного кодексу України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміти: забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин.

 

 

За матеріалами Офіс ВПП ДПС

 


Якщо частина будівлі с/г товаровиробника надається в оренду, то податок на нерухомість сплачується!Якщо частина будівлі с/г товаровиробника надається в оренду, то податок на нерухомість сплачується!

Податківці інформують: об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп. 266.2.1 ст. 266 ПКУ)

Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі, споруди с/г товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі — Класифікатор), та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «ж» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ).

Тобто якщо частка будівлі (споруди) с/г товаровиробника (ЮО та ФО), віднесена до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» код 1271) Класифікатора, здається їх власником в оренду, лізинг, позичку, то така будівля (споруда) оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах.

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 106.02

 


Незавершене будівництво та податок на нерухомістьНезавершене будівництво та податок на нерухомість

Податківці пояснюють: база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності (пп. 266.3.2 ст. 266 ПКУ).

За пп. 266.3.3 ст. 266 ПКУ база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт (пп.266.7.5 ст. 266 ПКУ).

Тобто податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що знаходяться у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 106.02

 


Оподаткування доходів від продажу самостійно вирощеної продукції тваринництва у 2019 роціОподаткування доходів від продажу самостійно вирощеної продукції тваринництва у 2019 році

Податківці нагадують: перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 ПКУ.  Не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5,15,16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо сума доходу сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року ( в 2019 році — 208 650 грн). Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

Якщо сума отриманого доходу перевищує встановлений ПКУ розмір, фізична особа зобов’язана падати до контролюючого органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі радою, за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійного вирощування, розведення, відгодовування продукції тварин­ництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Отже, якщо фізичною особою протягом 2019 року отримано доходи, які перевищують норми, встановлені пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ, та з яких не утримано ПДФО та військовий збір, така фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові зобов’язання у визначений законодавством строк.

 

 

За матеріалами ГУ ДПС у Харківській області

 


Повернення авансу контрагенту ФОПом – «єдиноподатником»Повернення авансу контрагенту ФОПом – «єдиноподатником»

Податківці консультують: якщо «єдиноподатник» ІІІ-ї групи повертає кошти (аванс, передоплату) покупцю за товари (роботи, послуги) у зв’язку з розірванням договору у періоді їх отримання, то такі кошти не включає до свого доходу та не показує у податковій декларації.

 

 

 

 

Якщо ж такий «єдиноподатник» повертає кошти (аванс, передоплату) в іншому податковому періоді, він:

 • включає таку суму коштів до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримав;
 • робить перерахунок доходу у податковому періоді, в якому кошти повертає.

 

 

Лист ДПС України від 21.01.2020 № 228/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

 


Жіноча стать у назві професії та графу 12 таблиці 5 Звіту з ЄСВЖіноча стать у назві професії та графу 12 таблиці 5 Звіту з ЄСВ

Фахівці Мінсоцполітики інформують: Кабмін постановою від 22.05.2019 № 437 схвалив Український правопис, затверджений протоколом Української національної комісії з питань правопису від 22.10.2018 № 5.

У зв’язку з цим до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» підготовлено проєкт Змін № 9, що враховує положення Українського правопису щодо утворення іменників на означення осіб жіночої статі від іменників чоловічого роду. А саме: абзац 22 розділу 3 «Основні положення» Класифікатора професій буде викладено у такій редакції:

«У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою КМУ від 22.05.2019 р. № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня».

При формуванні таблиці 5 форми № Д4 професійні назви робіт (графа 12) мають відповідати Класифікатору професій.

 

 

Лист Мінсоцполітики від 06.12.2019 № 259/0/193-19

 


Відмова працедавця працівнику у поділі відпустки. Чи законно це?Відмова працедавця працівнику у поділі відпустки. Чи законно це?

Фахівці Держпраці повідомляють: п.2 част.1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, в тому числі і за ненормований робочий день, установлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

П. 1 част. 1 ст. 4 Закону визначено види щорічних відпусток, до яких належать щорічна основна відпустка (ст. 6 Закону), додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону), додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону), інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Згідно зі ст. 12 Закону щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості (наприклад, на один, два, три, чотири, п’ять календарних днів) за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів.

Статтею передбачено можливість поділу щорічної відпустки на частини, а не обов’язок роботодавця поділити її на частини, як того бажає працівник.

Оскільки остаточне рішення щодо надання працівникові відпустки ухвалює роботодавець, з метою недопущення втрат робочого часу, беручи до уваги виробничі обставини, він може погодитися, а може й не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник. Також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі.

У разі поділу щорічної відпустки на частини невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше від 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

 

 

За матеріалами ГУ Держпраці у Полтавській області

 


Оплата роботи у вихідні та святкові дніОплата роботи у вихідні та святкові дні

Фахівці Держпраці нагадують: за п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а за шестиденного — один вихідний день (ч. 1 ст. 67 КЗпП).

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день за п’ятиденного робочого тижня, якщо він не визначений законодавством, встановлюється графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з профспілкою, і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем. Тобто другим вихідним має бути субота або понеділок. Зазвичай підприємства встановлюють другий вихідний день у суботу, хоча законодавство цього не вимагає.

Для працівників, як правило, установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (ст.52 КЗпП). Згідно зі ст.50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

На підприємствах, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати семи годин за тижневої норми 40 годин, шести годин — за тижневої норми 36 годин і чотирьох годин — за тижневої норми 24 години.

Святкові та неробочі встановлюються виключно законодавством (ст.73 КЗпП). Відповідно до ч.3 ст.67 КЗпП якщо святковий або неробочий день, встановлений ст.73 КЗпП, збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Роботодавець у разі застосування рекомендації КМУ не пізніше ніж за 2 місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, погоджений із профспілкою(ст. 67 КЗпП). В інших випадках роботодавець також вправі перенести вихідні, що є зміною істотних умов праці, адже змінює режим роботи, тому про таке рішення роботодавець має повідомити працівників не пізніше ніж за 2 місяці в порядку, передбаченому ст. 32 КЗпП.

Залучати працівників до роботи у вихідний день забороняється. Залучення до роботи у вихідний день у зв’язку з виробничою необхідністю чинним законодавством не допускається (лист Мінпраці від 13.04.2012 № 123/13/133-12).

Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства та лише у виняткових випадках, визначених ст.71 КЗпП. Кодексом законів про працю визначений перелік працівників, яких забороняється залучати до роботи у вихідні дні, за будь-яких обставин.

Залучення працівників до роботи у вихідні, а також святкові дні провадиться за письмовим наказом керівника, у якому зазначається вид компенсації за таку роботу. У наказі також необхідно вказати працівників, бригади, ділянки, відділи тощо, які працюватимуть у ці дні. Якщо роботу працівника у святковий (неробочий) день визначено графіком змінності, окремого наказу щодо його залучення до роботи в цей день не потрібно.

Згідно зі ст.72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін у грошовій формі у подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку. Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами ст.107 КЗпП, як і робота у святкові та неробочі дні.

Термін надання іншого дня відпочинку визначається за згодою сторін (лист Мінпраці від 29.12.2009 № 853/13/84-09). У разі залучення згідно із законодавством до роботи працівників у вихідні дні, які є загальними вихідними днями (субота, неділя) або визначені за графіком роботи (змінності), та за згодою сторін обрано компенсацію іншим днем відпочинку, то робота у вихідний день оплачується в одинарному розмірі, а день відгулу не оплачується.

Відмітки в табелі про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час робляться на підставі документів, оформлених належним чином. Так, на підставі наказу про надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний день у табелі можна зробити відмітку «Ін» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством, тобто цей день не оплачується, а за роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані години, які оплачуються в одинарному розмірі.

Тобто якщо у вихідний день працівник відпрацював тільки чотири години та отримує інший день відпочинку — відгул, то в одинарному розмірі йому будуть оплачені тільки чотири години.

У наказі про залучення до роботи у вихідний день слід зазначати спосіб компенсації, що встановлюється за взаємною згодою роботодавця та працівника. Якщо працівнику надається відгул, у наказі бажано вказати, коли працівник відпочиватиме.

Працівник не має права обрати день відгулу без згоди роботодавця. Невихід на роботу може бути розцінений як прогул без поважних причин, що може стати причиною звільнення на підставі п.4 ст.40 КЗпП.

Визначені КЗпП норми оплати за роботу у вихідні, святкові (неробочі) дні є мінімальними державними гарантіями. Роботодавець може самостійно встановлювати більш високий рівень оплати праці за роботу в такі дні на підставі ст.97 КЗпП і ст.15 Закону «Про оплату праці».

Відповідно до ст.107 КЗпП робота у святковий і неробочий день (ч. 4 ст. 73 КЗпП) оплачується в подвійному розмірі. Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

Подвійний розмір оплати за роботу у вихідні або святкові (неробочі) дні поширюється тільки на часові (денні) ставки або відрядні розцінки, до інших виплат (різних видів доплат, надбавок, премій тощо) він не застосовується.

За бажанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, крім подвійної оплати йому також може бути надано інший день відпочинку, що не оплачується та є вихідним днем (лист Мінпраці від 29.12.2009 № 853/13/84-09). Надання іншого дня відпочинку — це додаткова гарантія, яка не передбачає заміни підвищеної оплати за роботу у святкові (неробочі) дні.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними й оплачуються в подвійному розмірі відповідно до ст.106 КЗпП (п. 11 Методичних рекомендацій № 138).

Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.

Під час підрахунку надурочних годин робота у святкові та неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі (п. 11 Методичних рекомендацій № 138). Якщо ж години роботи у святкові (неробочі) дні відпрацьовано за графіком, тобто в межах установленої норми робочого часу, виключати їх із кількості надурочних годин не потрібно (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2012 № 51/13/116-12).

Під час визначення годинної тарифної ставки для оплати фактично відпрацьованих годин у святкові, неробочі дні необхідно місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для цього підрозділу (працівника).

 

 

За матеріалами Держпраці в Кіровоградській області

 


Перевірки Держпраці триватимуть до кінця 2020 рокуПеревірки Держпраці триватимуть до кінця 2020 року

За словами Прем’єр-міністра, інспектори перевірятимуть роботодавців, які мають 4 і більше потенційно незадекларованих осіб. Підстави для перевірки – інформація від Держстату.

За словами Гончарука, найбільше неоформлених налічується в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра Держпраці вже провела перший етап заходів з виведення з тіні ринку праці. Про нього ми писали тут.

Зокрема, за інформацією Уряду, з 20 по 31 січня пройшла інформаційна кампанія. 600 інспекторів праці відвідали та провели роз’яснювальну роботу понад 180 тисячам роботодавців у сфері торгівлі. При цьому у понад 56 тис. випадків до візитів долучались Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості, місцеве самоврядування.

Результатом такої активної інформаційної кампанії стало те, що лише за два тижні у січні цього року до ДПС надійшло 107,1 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками.

Другий етап боротьби тривав з 10 по 21 лютого  – проводилась інспекційна кампанія. 

За інформацією Уряду, уже розроблено спеціальний мобільний додаток щодо перевірок. Його інспектори  зможуть використовувати під час перевірок (в ньому буде повна інформація про суб’єкта господарювання). 

За інформацією Уряду, у цілому в 2020 році інформаційні та інспекційні кампанії будуть проведені в галузі сільського господарства, будівництва, транспорту та кур’єрської діяльності. Тобто виходить, що до таких роботодавців Держпраці зможе завітати в будь-який час протягом 2020 року.

 

Підбірку підготувала: 

Лоза Галина, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ” 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X