fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про ведення каси в електронному вигляді

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 03 Feb 2020

Наказ про ведення каси в електронному вигляді

Зразок наказу

про ведення касової книги в електронному вигляді

_____________________________________________________________

(назва підприємства)

Н А К А З

“______”____________20__. м.Львів №_________

Про ведення касової книги в електронному вигляді

Для забезпечення належного зберігання касових документів та згідно підпункту 41 розділу ІV Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженому Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 року № 148

НАКАЗУЮ :

  1. Запровадити з « ___» _________ 20__ року ведення касової книги в електронному вигляді у відповідності до вимог, передбачених підпунктом 41 розділу ІV Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженому Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 року № 148
  2. Лист касової книги роздруковувати щоденно із формуванням щомісячних підшивок, які мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства. Місячні підшивки – скріплюються за результатами року в одну річну підшивку.
  3. Місячні підшивки формуються не пізніше n-го числа місяця наступного за звітним, а річні підшивки – не пізніше n-го січня року, наступного за звітним.
  4. Нумерація листів касової книги, а також видаткових та прибуткових касових ордерів є наскрізною протягом року та щороку розпочинається з  одиниці .
  5. Контроль за належним виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера

__________________Директор          

Ознайомлені:

Головний бухгалтер

Касир       

X