fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 21.11.2016 по 27.11.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 28 Nov 2016 Tags: ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 21.11.2016 по 27.11.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Працівника звільнили, а премію нарахували пізніше

Податківці роз’яснили, як оподаткувати премію, яку виплатили після звільнення працівника.

Так, нараховані працівникові доходи у вигляді премії оподатковуються у наступному місяці після місяця звільнення за діючою ставкою, тобто 18%.

Таку премію, нараховану звільненому працівнику, необхідно відобразити у податковому розрахунку за формою №1ДФ за ознакою «127». Дату звільнення у звітності за цей період відображати не потрібно.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Тернопільській області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика «Новини», розміщено 24.11.2016р.

Коригування фінрезів на інвестиції за методом участі в капіталі

Фіскали надали роз’яснення щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі у капіталі.

Так, фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Таким чином, доходи та витрати від участі в капіталі не враховуються для цілей справляння податку на прибуток.

Однак, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134  Кодексу платникам податку на прибуток надано право не коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ Кодексу, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Водночас, платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, може не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці по розділу III Кодексу, зокрема, які пов’язані з обліком фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі у капіталі.

Лист ДФС від 15.11.2016 № 24548/6/99-99-15-02-02-15

Заповнення Звіту про неприбуткові організації

Податківці надали роз’яснення щодо заповнення Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Так, серед іншого форма Звіту передбачає заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Частину І Звіту № 553 заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

У рядках 1.1 – 1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 Звіту – суми видатків.

У рядку 1.15 Звіту відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

у рядку 1.15.1 відображається благодійна допомога;

у рядку 1.15.2 ГД – гуманітарна допомога та дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

у рядку 1.15.3 – суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.6 та рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 2.6.3 Звіту відповідно).

При цьому до рядка 2.6.2 ГД Звіту переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Рядок 1.16 Звіту передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1 – 1.15 Звіту.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Донецькій області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика «Новини», розміщено 22.11.2016р.

Відсотки для коригування фінрезів…

Податківці роз’яснили, що незалежно від того, капіталізуються відсотки по запозиченням чи включаються до витрат періоду, такі відсотки приймають участь у коригуванні фінансового результату до оподаткування.

Так, відповідно до П(С)БО 31 фінансовими вважаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями. Такі витрати суб’єктами малого підприємництва визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були нараховані (визнані зобов’язаннями). Інші юридичні особи визнають фінансові витрати у тому звітному періоді, у якому вони були нараховані (визнані зобов’язаннями), за виключенням фінансових витрат, що капіталізуються.

Капіталізацією фінансових витрат є включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО N 31). Відповідно до п. 13 П(С)БО 31 капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено.

Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 статті 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Отже, при розрахунку суми перевищення враховується вся сума нарахованих у бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, як відображені такі проценти при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Лист ДФСУ від 18.11.2016 р. N 12293/Ф/99-99-15-02-02-14 «Про розгляд листа щодо визначення вартості кваліфікаційного активу»

Нова декларація акцизного податку – коли звітуємо?

Податківці повідомляють, що 22.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України, яким у новій редакції викладено форма декларації акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.

Так, зокрема, змінено розділ декларації акцизного податку, призначений для декларування податкових зобов’язань з реалізації пального (розділ В оновленої Декларації).

Також з’явилися два нових додатки до Декларації:

– Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу (додаток 11 оновленої Декларації);

– Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/ розрахунку коригування (додаток 9 оновленої Декларації).

Платники акцизного податку, у тому числі особи, які реалізують пальне, повинні звітувати за новою формою Декларації за грудень 2016 року у січні 2017 року.

Наказ №841 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 22.11.2016 №90.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Дніпровській області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика «Новини», розміщено 23.11.2016р.

Продаж нерезидентом корпоративних прав – чи є об’єкт оподаткування ПДВ?

Фіскали надали роз’яснення, чи вважається об’єктом оподаткування ПДВ операції з продажу підприємством-нерезидентом корпоративних прав резиденту.

Так, корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Таким чином, виходячи із вищезазначеного, операція з продажу за кошти юридичною особою – нерезидентом корпоративних прав резиденту, а також операції з обміну зазначених корпоративних прав на цінні папери та інші корпоративні права не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика «Окремі сторінки», підрубрика «Архів 1», розміщено 21.11.2016р.

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X