fbpx
[get_banners]

Дайджест новин «Податки і облік» з 02.03.2021 пo 08.03.2021

In: Дайджести новин законодавства і практики 10 Mar 2021 Tags: ,

Дайджест новин «Податки і облік»

з 02.03.2021 пo 08.03.2021

 

Алгоритм нарахування пеніАлгоритм нарахування пені

Податківці нагадали про алгоритм нарахування пені.

Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового (податкового) зобов’язання, визначеного органом ДПС, нараховується:

починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно із ПКУ;

за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нараховується:

після спливу 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання;

за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

Крім того, при виявленні контролюючим органом за результатами перевірки несвоєчасної сплати податковим агентом утриманих (нарахованих) податків до або під час виплати оподатковуваного доходу на користь нерезидента або іншого платника податків нараховується пеня:

починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податковим агентом суми податкового зобов’язання, визначеного ПКУ;

за кожний календарний день такої несплати (неперерахування), включаючи день погашення податкового зобов’язання, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

 

 

За інформацією загальнодоступного інформаційного ресурсу

 


У випадку подання документів на розблокування завіряти копії документів не потрібноУ випадку подання документів на розблокування завіряти копії документів не потрібно

Фіскали нагадують, що перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію яких зупинено в ЄРПН визначений пунктом 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. №520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2019 р. за № 1245/34216.

Згідно із пунктом 7 Порядку № 520 письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 5 Порядку № 520, платник податку подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017  р.№ 557.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

Відповідно до п. 2 розд. ІІ Порядку №557 створення електронного документа завершується накладанням на нього кваліфікованого електронного підпису підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності).

Враховуючи вищезазначене, платнику податку не потрібно завіряти копії документів, визначених Переліком, оскільки документи подаються в сканованому вигляді у форматі PDF, PNG або JPG у вигляді окремих додатків до Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено з відповідним накладанням на них кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності).

 

 

За інформацією ГУ ДПС у Тернопільській області 

 

 


Знову про дисконтуванняЗнову про дисконтування

Податківці знову висловили свою думку щодо дисконтування, яка базується на думці міністерства фінансів, висловлену в липні 2020 року.

Так, довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Теперішня вартість – це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами та зобов’язаннями. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

Як правило, ставка дисконтування складається з трьох складових:

відсоткова ставка на позикові кошти – це та винагорода, яку отримав би кредитор, якби надав у користування на певний строк певну суму коштів;

відсоткова ставка кредитного ризику – ризик, який враховує кредитор у разі неповернення позиченої суми;

очікувана процентна ставка інфляції.

Під час визначення ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані під час визначення майбутніх грошових потоків.

Визначення дисконтованої суми майбутніх платежів має здійснюватися в кожному конкретному випадку на підставі аналізу первинних документів та сутності господарської операції, з урахуванням умов договору, положень Закону та НП(С)БО, зазначених вище.

Визначення ставки дисконтування на рівні ринкової ставки відсотка, яка використовується в операціях з аналогічними активами: якщо підприємство регулярно, постійно користується позиками від фінансових та банківських установ, для ставки дисконту тільки за такими чи подібними позиками можливо брати відсоткову ставку, за якими отримуються такі позики цим підприємством. Про рівень ринкових ставок у певний період свідчать також статистичні дані банків оприлюднені на офіційному вебсайті Національного банку України.

Якщо ринкову ставку відсотка визначати проблематично, можна брати ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство. Наприклад, підприємство може взяти позику (кредит) в конкретному банку і в такому випадку для визначення ставки дисконту можливо брати ставку кредиту в конкретному банку.

У разі відсутності зазначеної інформації під час розрахунку планових показників грошових потоків можуть застосовуватись ставки, які визначаються на основі безризикової ставки, скоригованої на ризики, пов’язані з такою заборгованістю. У якості безризикової ставки може бути використана ставка дохідності за облігаціями внутрішнього державного займу, ставка відсотка за інвестиціями або банківськими депозитами на аналогічний термін і на аналогічних умовах.

Замість ставки на можливі позики можна взяти ставку, розраховану за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. Така ставка показує середню дохідність, якої очікують власники (інвестори) підприємства, вкладаючи в нього кошти.

Ставка дисконту може відрізнятися від ставки, яку підприємство взяло за основу для розрахунку, на розмір ризиків. Види, величина ризиків у кожному конкретному випадку різна і визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його капіталу, ринку діяльності, наявності конкуренції, рівня рентабельності та прогнозованості отримання прибутків. Серед ризиків, притаманних бізнесу у 2020 році є, зокрема, ризик, пов’язаний з впливом СOVID-19. Для того, щоб враховувати всі ці фактори, підприємство має постійно здійснювати фінансові розрахунки і мати відповідну інформацію.

Інформація про дебіторську заборгованість, зобов’язання та фінансові інструменти, що підлягає розкриттю, наводиться у примітках до фінансової звітності відповідно до вимог НП(С)БО.

 

 

За інформацією ГУ ДПС у Черкаській області 

 

 


Що означають терміни «система дистанційного обслуговування» та «платіжний інструмент»Що означають терміни «система дистанційного обслуговування» та «платіжний інструмент»

Податківці надали тлумачення деяких термінів, які стосуються торгівлі через інтернет.

Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на переказ та електронні платіжні засоби (стаття 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в України)). Тобто, платіжний інструмент є лише інструментом, який дозволяє ініціювати переказ коштів.

Система дистанційного обслуговування — це система типу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг», «платіжний застосунок» та інша система дистанційного обслуговування, яка на підставі дистанційних розпоряджень клієнта може виконувати функції надання інформаційних послуг згідно з переліком, що зазначений в договорі між банком та клієнтом, здійснення операцій за рахунком клієнта (глава 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, із змінами).

Термін «сервіс» законодавством не визначений. Разом з тим, до «сервісу» можна віднести певну послідовність дій банку, що надає платникам комфортні умови для здійснення переказу коштів з їх рахунків або користування іншими послугами. У зв’язку з чим, до «сервісу переказу коштів» можна віднести сервіс банку, що надає можливість споживачам здійснити оплату товарів (послуг), зокрема дистанційно.

Слід зазначити, що в системі дистанційного обслуговування або сервісі переказу коштів застосовується певна послідовність дій, визначена правилами/порядком банку, для Ініціювання переказу коштів з банківського рахунку з використанням певних платіжних інструментів.

Таке роз’яснення податківці надають з ціллю тлумачення пункту 14 статті 9 ЗУ “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, яка визначає, що можна не застосовувати РРО, зокрема, у випадках здійснення розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. 

 

 

За інформацією ГУ ДПС у Житомирській області 

 

 


Подання декларації про майновий станПодання декларації про майновий стан

Податківці надали зразки заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

 

https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/455584.html

 

 

 

 

 

 

За інформацією ГУ ДПС в Івано-Франківській області 

 

 

Підбірку підготувала: 

Урбановська Юлія, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії «ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ» 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X