fbpx

Оферта про укладення договору з АБ Яновський і партнери

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27

е-mail: yp@zkg.ua

Оферта (пропозиція) про укладення договору з надання інформаційно-консультаційних послуг
1. Загальні положення

1.1. Адвокатське бюро “Яновський і партнери”, в особі уповноваженого виконавчого органу згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що діє на підставі Статуту, «надалі – Виконавець», адресує цю оферту (пропозицію) укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – договір) Замовнику, або іншим особам, на яких він вкаже.

1.2. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту  Акцепту останнім умов цієї оферти, разом з  умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ.

1.3. Для того, щоб прийняти цю оферту і укласти договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання договору на умовах, викладених в оферті.

Відповідь Замовника надається шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в цій оферті або в інформаційній системі, в якій розміщено таку оферту (пропозицію), і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

Діями Замовника, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір і акцептом цієї оферти є відповідь Замовника.

Відповідь Замовника  надається у формі беззастережного прийняття всіх умов оферти, шляхом письмової реєстрації (замовлення) або онлайн-реєстрації (замовлення), або шляхом усної голосової реєстрації (замовлення) із звукозаписом розмови – на подію, захід, консультацію, навчальний курс,практикум, тренінг, семінар, вебінар, майстер-клас, бізнес-сніданок, міт-ап, нетворкінг, онлайн-трансляцію, трансляцію відеозапису, зустріч тощо (надалі – «Подія»), на відповідних веб-сторінках з описом змісту і інших умов Подій за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/шляхом послідовного:

  • проставлення відмітки (натискання на одну з кнопок/посилань “Зареєструватися” або “Замовити” або “Отримати рахунок” або “Оплатити” або на аналогічні кнопки/посилання), зі опису і змісту якої однозначно зрозуміло, яка наступна дія вчинятиметься при натисканні на посилання) і
  • наступного переходу за такими посиланнями і текстового заповнення, проставлення відміток, або вибору в онлайн-формах альтернативних даних, необхідних або достатніх, для того щоб:
  • обрати істотні умови, якщо є альтернатива їх вибору за ціною, строками чи іншими умовами прийняття пропозиції, або вказати їх самостійно, і/або
  • ідентифікувати особу Замовника з метою укладення і/або виконання договору, і/або
  • обрати спосіб оплати і/або здійснити оплату певним способом, і/або
  • наступного проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення “галочки”) про прийняття цієї оферти, після чого відповідь Замовника вважається завершеною і наданою, а оферта – прийнятою Замовником.

Проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення “галочки”) про надання згоди на  прийняття цієї оферти, означає також надання згоди на обробку персональних даних Замовника.

З моменту реєстрації (замовлення), Замовник автоматично приймає умови цієї оферти, і з цього моменту договір вважається укладеним без його підписання сторонами у кожному окремому випадку (надалі – Договір). Інформаційна система (сайти, або веб-сторінки) Виконавця не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відповідної відмітки Замовником про надання згоди на  прийняття цієї оферти.

1.4. Акцепт умов оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх її умов, без будь-яких виключень та/або обмежень, набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником акцепту та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

1.5. При необхідності, не вступаючи у суперечність з умовами цієї оферти, за згодою Виконавця, із Замовником може бути укладено окремий Договір у формі письмового двостороннього документа.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цієї Оферти/Договору відповідно до його умов.

2. Предмет оферти

2.1. В порядку та на умовах, визначених в цій оферті, Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «Послуги»), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо) а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги. У випадку приняття оферти, предмет оферти стає предметом договору.

2.2. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати проведення Подій, «Правила для студентів навчального центру (Академії)» оприлюднюються за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​  і/або http://events-calendar.zkg.ua/ та/або надсилаються на на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше, як за тиждень до початку надання послуг. Виконавець має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення події без згоди Замовника, завчасно повідомивши про це Замовника за 5 днів до зміни. Замовник вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права та обов’язки Виконавця

3.1.1. Виконавець бере на себе обов’язок якісно надавати послуги Замовнику відповідно до обраної ним події. Виконавець має право залучати для надання послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця.

3.1.2. Виконавець має право розірвати укладений за цією офертою Договір в односторонньому порядку і припинити надання послуг Замовнику у випадку, якщо Замовник порушив свої обов’язки за укладеним Договором, що призвело до неможливості успішно пройти (виконати) програму Події. Поверненняпередплати, здійсненої Замовнику на дату розірвання цієї Оферти/Договору, в цьому випадку не здійснюється.

3.1.3. Замовник має право відмовитися від укладеного за цією офертою договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 7 днів до початку події.

3.1.4. У випадку відмови від укладеного за цією офертою договору або ініціювання його розірвання з порушенням 7-денного строку на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. Замовник розуміє і погоджується, що менше як за 7 днів до початку події і після початку Події Виконавець не зможе включити/допустити на подію нових/інших осіб, але в той же час до і після початку події Виконавець вже поніс і несе витрати з організації події і надання послуг з врахуванням участі Замовника в Події. Внесена Замовником сума в такому випадку буде оплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. Виконавець має право, за його згодою, але не зобов’язаний, повернути частину коштів Замовнику або зарахувати їх у рахунок оплати наступних Подій або інших послуг, якізамовив або замовить Замовник. У будь-якому випадку сума такого повернення або зарахування не може бути більшою за 50% вартості оплачених Замовником послуг щодо яких Замовник ініціював відмову від укладеного за цією офертою договору або ініціював його розірвання з порушенням 7-денного строку на попередження.

3.1.5. У випадку, якщо Подія передбачає видачу сертифікату/свідоцтва або іншого аналогічного документа про проходження навчання чи підтвердження кваліфікації, то Виконавець надсилає сертифікат/свідоцтво про проходження Події Замовнику протягом 7-ми днів після його завершення в електронному вигляді. На вимогу Замовника сертифікат може бути наданий в паперовій формі.

3.1.6. Замовник зобов’язаний дотримуватися розкладу занять та програми Події, «Правил для студентів навчального центру (Академії)», виконувати практичні, самостійні та домашні завдання, використовувати  отримані навчальні та методичні матеріали виключно в особистих цілях, не передавати отримані навчальні та методичні матеріали третім особам, крім членів сім’ї, осіб, які є роботодавцем змовника, контролюють Замовника як юридичну особу, осіб контрольованих Замовником, осіб, що перебувають під спільним контролем Замовника і третіх осіб,

3.1.7. Замовник зобов’язаний оплачувати послуги Виконавця у розмірі, в терміни та у порядку, вказаних Виконавцем за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника.

3.1.8. За умови виконання цієї Оферти/Договору, Замовник має право на перегляд відеозапису пропущеної Події, завчасно погодивши умови та час з Виконавцем, у випадку здійснення такого відеозапису Виконавцем та якщо програмою Події передбачено здійснення такого відеозапису.

4. Порядок надання послуг

4.1. Акцепт цієї оферти, способом передбаченим у ній і/або оплата оформленого належним чином рахунка/інвойсу/рахунка-фактури є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг без складання акту наданих послуг.

4.2. Акт наданих послуг з Замовником (юридичною особою, фізичною особою, в тому числі фізичною особою-підприємцем) надається лише на вимогу Замовника.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожної конкретної Події і/або діючих тарифів і/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України або в гривневому еквіваленті до іноземної валюти, а для Замовників нерезидентів вказуються у іноземній валюті.

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок  Виконавця.

5.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Виконавця не пізніше строків, що вказані за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ та/або згідно з інформаційними листами, та/аборахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

6. Конфіденційність, захист комерційної таємниці і прав інтелектуальної власності.

6.1. Вся інформація, надана Сторонами одна одній на виконання укладеного Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбаченими умовами цієї Оферти/Договору. Вся інформація і матеріали Виконавця захищені авторським правом або іншими правами інтелектуальної власності. Виконавець надає право Замовнику використовувати отриману інформацію і матеріали лише в особистих цілях і забороняє їх використання будь яким іншим способом в т. ч. передачу іншим особам, розповсюдження, копіювання, тиражування тощо, крім передачі членам сім’ї, особам, які є роботодавцем змовника, контролюють Замовника як юридичну особу, осіб контрольованих Замовником, осіб, що перебувають під спільним контролем Замовника і третіх осіб, якщо інше не встановлено окремою домовленістю сторін.

6.2. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для того, щоб їх представники, співробітники, правонаступники без попередньої згоди іншої Сторони не інформували третіх осіб про зміст цієї Оферти/Договору і наданих послуг.

6.3. У випадку порушення сторонами умов про конфіденційність, захист комерційної таємниці, інших прав інтелектуальної власності Виконавця, ​Замовник​, відшкодовує Виконавцю нанесені в результаті цьогозбитки. Порушенням вважається використання ​Замовником ​інтелектуальної власності Виконавця будь-яким способом або з будь-якою метою, без окремої письмової згоди Виконавця, крім споживання ​Замовником ​в особистих некомерційних цілях з метою навчання ​Замовника.

6.4. ​Ця та кожна Оферта/Договір є конфіденційним і його умови не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін цієї Оферти/Договору, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

6.5. Сторони зобов’язуються і гарантують одна одній дотримання умов конфіденційності та нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію сторін, що стала їм відома в процесі та внаслідок виконання цієї Оферти/Договору та протягом трьох років після припинення його дії. Такі відомості не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін цієї Оферти/Договору, крім випадків передбачених законодавством.

6.6. Згідно з цією Офертою/Договором, комерційною таємницею суб’єкта господарювання є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких будь-яким способом, може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання, крім відомостей, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці.

6.7. Відомостями вважається інформація про суб’єкт господарювання, що може передаватися усно, письмово, в електронній формі, засобами зв’язку, шляхом внесення на електронні носії, фотографування, звукозапису, кіно -, відео зйомки або будь-яким іншим способом.

6.8. Відомості, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці, є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання, крім відомостей, що відповідно до чинного законодавства підлягають обов’язковому оголошенню. Такі відомості надаються виключно відповідним органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам в межах їх компетенції, на їхні обов’язкові письмові запити (вимоги), відповідно до чинного законодавства.

6.9. На обґрунтовані законні вимоги державних органів відомості надаються виключно власником або керівником суб’єкта господарювання.

6.10. Не обґрунтовані або не законні вимоги будь-яких осіб щодо надання відомостей, задоволенню не підлягають.

6.11. Сторони усвідомлюють, що якісне надання послуг Виконавцем у великій мірі залежить від використання прав інтелектуальної власності Виконавця, технології надання послуг та ноу-хау Виконавця,

6.12. Сторони погодилися виконувати умови, щодо захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, зокрема щодо контролю та обмеження ймовірних або можливих у майбутньому офіційних трудових та/або цивільно-правових відносин та/або фактичних (неофіційних) позадоговірних відносин фахівців Виконавця та/або його пов’язаних осіб із Замовником та/або його пов’язаними особами.

6.13. З метою захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник та/або його пов’язані особи не мають права без згоди Виконавця і не повинні вступати прямо або опосередковано в офіційні трудові та/або цивільно-правові відносини та/або фактичні (неофіційні) позадоговірні відносини з фахівцями Виконавця щодо виконання такими фахівцями функцій або обов’язків Виконавця, передбачених цією Офертою/Договором або іншим договором про надання послуг Замовнику Виконавцем, протягом 3 (трьох) років з моменту припинення договірних відносин між Замовником і Виконавцем, або між фахівцем Виконавця і Виконавцем.

У випадку порушення Замовником або та/або його пов’язаними особами обов’язків, передбачених цим пунктом Замовник сплачує Виконавцю на його вимогу, 20 (двадцяти) кратну вартість послуг за цією Офертою/Договором за кожний випадок такого порушення.

6.14. Сторони погодилися, що ця умова цієї Оферти/Договору не спрямована на обмеження трудових   або особистих немайнових прав фахівців/представників Виконавця, а лише має на меті захисту прав інтелектуальної власності Виконавця та справедливу компенсацію Виконавцю у випадку порушення Замовником своїх зобов’язань.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори та розбіжності, котрі можуть виникнути між Сторонами з питань, що пов’язані із виконанням цієї Оферти/Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

7.2. Ця Оферта/Договір передбачає претензійний порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими претензіями та відповідями на них.

7.3. Якщо Сторони не досягнуть згоди у вирішення таких суперечок та розбіжностей шляхом проведення попередніх переговорів, спір передається на вирішення в установленому чинним законодавством порядку до відповідного Господарського суду України, що знаходиться за місцезнаходженням Виконавця.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цієї Оферти/Договору, зокрема, Виконавець за якість та своєчасність надання послуг, а Замовник за достовірність, належність і своєчасність надання інформації, необхідної для виконання цієї Оферти/Договору.

8.2. Виконавець не надає гарантій та не відповідає за фактичне застосування Замовником набутих знань та навиків при здачі іспиту та/або на практиці (але при цьому повністю відповідає за їх дієвість тазастосовність), – коректне застосування набутих знань та навиків є повністю відповідальністю Замовника.

8.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою/Договором згідно з вимогами чинного законодавства України та цією Офертою/Договором.

8.4. Порушенням умов цієї Оферти/Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цієї Оферти/Договору.

8.5. Сторона, що порушила ця Оферта/Договір, зобов’язана відшкодувати всі збитки, завдані таким порушенням.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, що встановлені цією Офертою/Договором, якщо таке невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили («форс-мажору»).

9.2. Під обставинами непереборної сили («форс-мажором») в цьому Договорі маються на увазі будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Сторін, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цієї Оферти/Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

9.3. Сторона, що опинилася під впливом непереборної сили («форс-мажору»), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини), але не пізніше 10 днів з моменту настання таких обставин, повідомити іншу Сторону про виникнення, характер та можливу тривалість обставин непереборної сили («форс-мажору»).

9.4. Час дії обставин непереборної сили («форс-мажору») продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Офертою/Договором.

9.5. Належним доказом наявності обставин непереборної сили і терміну їх дії є довідки видані Торгово-Промисловою Палатою України.

9.6. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

9.7. При виникненні обставин непереборної сили, які настали після укладення даної Угоди, термін виконання зобов’язань переноситься на час, на протязі якого будуть діяти такі обставини, але не більше,ніж на 30 днів. Якщо ці обставини тривають понад один місяць, Сторони проведуть переговори з метою досягнення прийнятного для обох Сторін.

9.8. У випадку розірвання договору через форс-мажорні обставини, розрахунки між сторонами здійснюються відповідно до цієї Оферти/Договору.

10. Строк дії укладеного договору

10.1. Ця Оферта/Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником реєстрації на Подію.

10.2. Ця Оферта/Договір припиняє свою дію на наступний день після дати завершення Події, а у випадку, якщо Подія є триваючою, то наступного дня, який настає після останнього дня згідно програми Події.

10.3. Розірвання цієї Оферти/Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цієї Оферти/Договору.

10.4. Припинення договору з будь-яких підстав (закінчення строку, за рішеннм суду, за згодою сторін тощо) не звільняє сторони від виконання обов’язків невиконаних на момент припинення.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Оферти/Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Оферти/Договору, тлумаченням йогоумов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цією Офертою/Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Для того, щоб здійснити реєстрацію на Подію, Замовник повинен заповнити контактні дані, якими зазвичай є ім’я (прізвище) /найменування, контактний телефон, електронна адреса, адреса місця знаходження або місця проживання, статус платника подтку та інші дані, які Виконавець вкаже як обов’язкові для заповнення. Якщо для ідентифікації Замовника потрібні додаткові дані, Виконавець має право звернутись із запитом до Замовника з метою проведення такої ідентифікації. У випадку, якщо Виконавцем встановлена недостовірність чи недостатність даних про Замовника, які він вказував при реєстрації, Виконавець не несе відповідальності за надання послуг Замовнику.

11.3 Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладення, зміну і розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Замовник акцептуючи цю Оферту/Договір підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

11.4. Акцептуючи/укладаючи цю Оферта/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на проведення фото- та/або відеозйомки його (Замовника) без жодних виключень чи обмежень, якщо така фото- та/або відеозйомка здійснюється Виконавцем під час проведення Події.

11.5. Акцептуючи/укладаючи цю Оферта/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Події Виконавця і його партнерів, за умови, що Замовник у будь-який час зможе відписатися від надсилання.

11.6. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти/Договору, крім умов, щодо яких у цьому Договорі передбачено спеціальний порядок їх зміни. Всі зміни до цієї Оферти/Договору публікуються за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Всі зміни до цієї Оферти/Договору набувають чинності з моменту їх публікації на вищевказаних ресурсах. Замовник вважаються повідомленим про внесені до цієї Оферти/Договору зміни з моменту опублікування цих змін на вищевказаних ресурсах.

11.7. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

11.8. Визнання окремих положень цієї Оферти/Договору недійсними не тягне за собою недійсність цієї Оферти/Договору в цілому.

11.9. Під інформацією за адресами в домені zkg.ua​ і/або h​ttps://zkg.ua/​ і/або http://events-calendar.zkg.ua/ розуміється також інформація на всіх вкладених і/або похідних і/або підлеглих за ієрархією меню сторінках, яку можна знайти шляхом переходу за меню чи мапою сайту або шляхом використання пошуку по сайту/веб-сторінках Замовника.

(5 - 5.00 - 5)
X