Зразок наказу про проведення інвентаризації станом на 1 квітня 2011 року

In: Статті бухгалтерська тематика 14 Aug 2015

__________________________________________________________________________

(назва підприємства)

 
Н А К А З

 

“______”____________2011р.

м. Львів

№_________

 

“Про проведення  інвентаризації у 2011 році»

 

На підставі підпункту 6 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX  «Перехідні положення» Податкового кодексу України  від 2 грудня 2010 року № 2755-VI  та у відповідності із вимогами  Закону України від 16.07.99р. №996-XIV “Про бух­гал­тер­сь­кий облік і фінансову звітність в Україні”

 

НАКАЗУЮ :

 

  1. Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів – провести інвентаризацію основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів станом на 01.04.2011 р.
  2. З метою нарахування амортизації для цілей податкового обліку, на підставі проведеної інвен­та­ри­за­ції, згрупувати необоротні та нематеріальні активи, відповідно до груп передбачених пунктом 145.1 ста­т­ті 145 Податкового кодексу, а також із врахуванням вимог передбачених П(С)БО №7, зат­вер­д­же­ний наказом Міністерства фінансів Укріїни від від 27 квітня 2000 р. N 92
  3. При нарахуванні амортизації в податковому обліку з 1 квітня 2011 року застосовувати методи амор­ти­зації, передбачені Наказом про облікову політику, із змінами та доповненнями. від 31.03.2011 року№ ______ .
  4. Для проведення інвентаризації, забезпечення керівництва і кон­т­ролю за своєчасним і якісним її проведенням призначити інвентари­заційну комісію в складі:

Голова комісії:

 ___________       _________________

    (посада)                        (П.І.Б.)

Члени комісії:

___________       _________________

    (посада)                        (П.І.Б.)

___________       _________________

    (посада)                        (П.І.Б.)

 

  1. Інвентаризацію проводити по кожному місцезнаходженню ці­нно­стей у матеріально відповідальних осіб шляхом їх підрахунку з наступною звіркою даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку .
  2. Інвентаризаційній комісії представити дані про проведення інвен­таризації до 10.04.2011р.
  3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на _______ _________________

                                                                (посада)              (П.І.Б.)

 

 

Директор                                            

 

Проект вносить:

 

Погоджено:

 

Головний

бухгалтер                   

 

Матеріально –

відповідальні особи

 

Підписатись на наші новини


X