Випадки застосування звичайних цін згідно з Податковим кодексом України

In: Статті податкова тематика 14 Aug 2015

1. Податок на прибуток

 

Норма ПКУ

Підстави

П.п. 135.5.4

Вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг визначається за ціною не нижче звичайної. Відноситься до інших доходів із врахуванням особливостей ст.137.17

Пп. 137.19, 144.1

Доходи  концесіонера  у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни,  основних зас.,  отриманих  платником податків  від  концесієдавця  відповідно  до  Закону  України “Про особливості   передачі   в    оренду    чи    концесію    об’єктів централізованого   водопостач., теплопостач. і  водовідведення,  що перебувають у комунальній власності”,  визнаються  в сумі,   що   дорівнює   сумі   амортизації   відповідних  активів, нарахованої згідно із статтею 145 цього Кодексу,  одночасно  з  її нарахуванням.

П.п. 140.1.6

Витрати на страхування включаються до витрат у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення страхового договору

П. 146.7

Первісна вартість основних засобів, зобов’язання з розрахунку за якими визначено загальною сумою за декількома об’єктами, обчислюється розподілом цієї суми пропорційно звичайній ціні окремого об’єкта

П. 146.8

Первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу підприємства, є вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної.

Операції з отримання основних засобів до статутного капіталу прирівнюються до придбання основних засобів (п.п. 146.17.1 ПКУ), тому такі основні засоби нарівні з іншими в податковому обліку підлягають “податковій” амортизації. І якщо підприємство при нарахуванні амортизації виходитиме із завищеної первісної вартості об’єкта основних засобів, то об’єкт оподаткування податком на прибуток у результаті виявиться заниженим.

П. 146.9

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є вартість переданого об’єкта, що амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об’єкта, отриманого в обмін

П. 146.10

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, є вартість переданого об’єкта, що амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшена/зменшена на суму коштів або їх еквівалента, що була передана/отримана при обміні, але не вище звичайної ціни об’єкта, отриманого в обмін

П. 146.14

Дохід від продажу чи іншого відчуження основних засобів та нематеріальних активів визначається відповідно до договору, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу)

П. 147.3

Якщо об’єкт нерухомості придбавається разом із землею, яка знаходиться під ним чи є передумовою для забезпечення функціонального використання такого об’єкта нерухомості відповідно до норм законодавства, вартість такого об’єкта нерухомості визначається в сумі, що не перевищує звичайну ціну без урахування вартості землі

П. 147.5

Дохід від продажу або іншого відчуження землі визначається відповідно до договору купівлі-продажу або іншого відчуження, але не нижче звичайної ціни такої землі

П.п. 153.2.1

Дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам визначається відповідно до договірних цін, але не нижче звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 % від звичайної ціни на них

Норма ПКУ

Підстави

П.п. 153.2.2

Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи, визначаються виходячи з договірних цін, але не вище звичайних цін, що діяли на дату такого придбання, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 % від звичайної ціни на них

П.п. 153.2.3

За операціями з неплатниками податку на прибуток (у тому числі з нерезидентами та фізособами) або нестандартними його платниками дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) та витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг), визначаються в тому самому порядку, що і за операціями з пов’язаними особами, тобто виходячи із звичайних цін з урахуванням 20 % межі

П.п. 153.2.4

Витрати у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами з пов’язаними особами визначаються згідно зі ставками, установленими в договорі, але не вище звичайної процентної ставки за депозит, кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів

П.п. 153.2.5

Доходи у вигляді процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позиками, іншими цивільно-правовими договорами з пов’язаними особами

визначаються згідно зі ставками, зазначеними в договорі, але не нижче звичайної процентної ставки за депозит, звичайної ставки процента за кредит (позику) на дату укладення відповідних договорів

П.п. 153.2.6

До витрат уключається фактична сума оплати винагороди чи інших видів заохочень пов’язаним з платником податків фізичним особам, але не більше суми, розрахованої за звичайними цінами, за наявності документальних доказів, що таку оплату було здійснено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час)

Витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну

П.п. 153.3.2

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової, база для нарахування авансового внеску розраховується виходячи з вартості такої виплати, розрахованої за звичайними цінами

П. 153.7

Якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, який вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі меншій, ніж вартість витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни

П. 153.10

Доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижче (вище) звичайної ціни. Зауважимо, що під бартерною (товарообмінною) операцією у п.п. 14.1.10 ПКУ розуміється господарська операція, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в негрошовій формі в межах одного договору. Тобто фактично тут ідеться виключно про договір міни (ст. 715 ЦКУ). Якщо ж підприємства здійснюють залік зустрічних однорідних вимог, керуючись ст. 601 ЦКУ та ст. 203 ГКУ, тобто коли у контрагентів існують взаємні заборгованості (вимоги) один перед одним за різними договорами .

П. 157.15

Віднесення до основної діяльності неприбуткових організацій операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію та які тісно пов’язані з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг нижче звичайної або якщо така ціна регулюється державою

 

  1. Податок на додану вартість

Норма ПКУ

Підстави

П. 184.7

Якщо  товари/послуги, необоротні активи, суми податку по  яких  були  включені  до  скла­ду  податкового кредиту, не були використані  в  оподатковуваних  операціях  у  ме­жах господарської діяльності,   такий   платник   податку   в   останньому  звітному (по­да­т­ко­вому)  періоді  не пізніше дати анулювання його реєстрації як  платника податку зо­б­о­в’язаний визначити податкові зобов’язання по   таких   то­ва­рах/послугах,  необо­ро­т­них  ак­тивах  виходячи  із звичайної  ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім  випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації   пл­ат­ника   податку   шляхом   приєднання,  злиття, перетворення, поділу та виділення .

П. 188.1

База оподаткування операцій з постачання (як сплатного, так і безоплатного) товарів/послуг визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін . Це саме стосується й постачання товарів/послуг особам, не зареєстрованим платниками ПДВ.

База оподаткування операцій з постачання виробничих або невиробничих засобів, інших
товарів/послуг без оплати,  з частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування,  у рахунок  оплати  праці  фізичним  особам,  які перебувають у трудових відносинах із платником податку, пов’язаній з  постачальником  особі,   суб’єкту   господарювання,   який   не зареєстрований   платником   податку,   іншим   особам,   які   не зареєстровані платниками податку,  визначається виходячи  з  їх  договірної  (контрактної) вартості,  але не нижче звичайних  цін. 

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої було визначено податки і збори, що справляються при їх митному оформленні, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, які включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При постачанні на території України раніше імпортованих товарів за ціною нижче їх митної вартості база обкладення ПДВ визначається виходячи з митної вартості таких товарів

П. 189.1 

База оподаткування операцій відповідно до пункту 198.5статті  198  цього  Кодексу  за  необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості,що  склалася  станом  на  початок  звітного (податкового) періоду,протягом  якого  здійснюються  такі  операції  (у разі відсутності обліку  необоротних  активів  –  виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

П. 189.3

Ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається для платника ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

При цьому нагадаємо, що згідно зі ст. 15 Закону України “Про товарну біржу” від 10.12.91 р. N 1956-ХІІ речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються партією, а також будь-які вживані товари, уключаючи транспортні засоби, та капітальні активи не можуть бути предметом біржової торгівлі

П. 189.4

Базою оподаткування для товарів/послуг, які передаються/ отримуються в межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена в порядку, установленому ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін

П. 189.9

При ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника податків, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як їх постачання за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Виняток: ліквідація зазначених об’єктів без згоди платника податків (унаслідок знищення або руйнування за форс-мажорних обставин, у тому числі в разі викрадення). Однак такі обставини повинні підтверджуватися відповідно до законодавства або платник податків повинен подати податковому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення основних виробничих чи невиробничих засобів в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням

П. 190.2, 208.2

У разі безоплатного отримання послуг від нерезидента база оподаткування визначається виходячи зі звичайних цін

П. 198.3

Податковий кредит визначається виходячи з договірної вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін .

П. 198.5

Платник  податку  зобов’язаний  нарахувати  податкові зобов’язання  виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до  пункту  189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними  активами,  під  час  придбання або виготовлення яких
суми  податку  були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо    такі товари/ послуги,    необоротні   активи   починають використовуватися:
     а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім випадків проведення  операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);
     б)  в  операціях,  звільнених від оподаткування відповідно до цього   Кодексу,   міжнародних  договорів  (угод)  (крім  випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
     в)  в  операціях,  що  здійснюються платником податку в межах балансу  платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
     г)  в  операціях,  що  не є господарською діяльністю платника податку.
Згідно пункту 189.1 база  оподаткування  за  необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що  склалася  станом  на  початок  звітного(податкового) періоду, протягом  якого  здійснюються  такі  операції  (у разі відсутності обліку  необо­рот­них  активів  –  виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

П.189.5

Постачання вживаних товарів, повернених лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку, у зв’язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу. Базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів. Ціну продажу визначають відповідно до п.188.1 ПКУ (договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайних цін, а ціна придбання дорівнює сумі лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що не сплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення

П.189.7

Постачання товарів/послуг під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих та­кому платнику податку у формі простого або переказного векселя, або інших боргових ін­стр­ументів, випущених таким покупцем або третьою особою. Базою оподаткування є до­го­вірна вартість, визначена за п.188.1 ПКУ, без урахування дисконтів або інших знижок з но­міналу такого векселя, а за процентними векселями – така договірна вартість, збіль­шена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя

П.189.13

Постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, по­мі­щених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг із переробки. База оподаткування визначається згідно ст.188 ПКУ

Ст. 210

Базою оподаткування для операцій з постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), який є сумою, отриманою у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами

 

  1. Податок з доходів фізичних осіб

 

Норма ПКУ

Підстави

Абзац “е” п.п. 164.2.17

До доходу платника податку включаються:

— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за звичайними цінами;

— суми знижки звичайної ціни товарів (робіт, послуг), індивідуально встановленої для такого платника (якщо така знижка поширюється на будь-якого платника та не є індивідуальною, її сума не включається до оподатковуваного доходу)

П. 164.5

При нарахуванні (наданні) доходів у негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, що розраховується за формулою:

               К = 100 : (100 – Сп),

де Сп — ставка податку, установлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому ж порядку визначаються об’єкт оподаткування та база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернених у встановлені законодавством строки

Абзаци “б”, “в” п.п. 165.1.27

Суми страхової виплати, страхового відшкодування або викупні суми, отримані платником податку від страховика-резидента за договором страхування, іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника податку за умови, що:

— при страхуванні майна сума страхового відшкодування не перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

— при страхуванні цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

П.165.1.50

Конвертація цінних паперів. Не включають до доходу фізособи дохід від операції з конвертації цінних паперів , у разі якщо їх обмін здійснюється за звичайною ціною або за вартістю чистих активів у розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження інвестицій та проводяться із цінними паперами ІСІ , що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами

Підписатись на наші новини


X