Наказ про ведення каси в електронному вигляді

In: Статті бухгалтерська тематика 14 Aug 2015

Зразок наказу про ведення касової книги в електронному вигляді

_____________________________________________________________

(назва підприємства)

 

 

Н А К А З

 

 

“______”____________20__р.

м.Львів

№_________

 

 [Про ведення касової книги в електронному вигляді]

 
 

            Для забезпечення належного зберігання касових документів та згідно підпункту 4.4 пункту 4   Положення про ведення касових операцій

у національній валюті України, затвердж. Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637

 

НАКАЗУЮ :

 

1.    Запровадити з « ___» _________ 20__ року ведення касової книги в електронному вигляді у відповідності до вимог, передбачених підпунктом 4.4

 пункту 4   Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердж. Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637.

2.    Лист касової книги роздруковувати щоденно із формуванням щомісячних підшивок, які мають бути пронумеровані, прошнуровані

та скріплені печаткою підприємства. Місячні підшивки – скріплюються за результатами року в одну річну підшивку.

3.    Місячні підшивки формуються не пізніше n-го числа місяця наступного за звітним, а річні підшивки – не пізніше n-го січня року,

наступного за звітним.

4.    Нумерація листів касової книги, а також видаткових та прибуткових касових ордерів є наскрізною протягом року та щороку

розпочинається з  одиниці .

5.    Контроль за належним виконанням даного наказу покласти на головного бухгалтера __________________

 

Директор               

 

Погоджено:

 

Головний бухгалтер

 

Касир                     

Підписатись на наші новини


X