Загальні договірні умови і правила надання послуг клієнтам

ЗАГАЛЬНІ ДОГОВІРНІ УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ КЛІЄНТАМ, умови конфіденційності, взаємодії і відповідальності між клієнтом і виконавцем, між виконавцем і субвиконавцями (підрядниками, субпідрядниками, іншими безпосередніми виконавцями або найманими працівниками виконавця)

Редакція від 01.03.2016 року.

Ці Договірні умови і правила, (надалі – «Правила») розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», мають правовий статус договору приєднання і діють за всіма усними і/або письмовими договорами укладеними між Клієнтами і/або Компанією в частині, що не суперечить конкретному договору укладеному між Клієнтом і Виконавцем, або між Виконавцем і Субвиконавцем.
1. Терміни, що використовуються в цих Правилах:
ВИКОНАВЕЦЬ – суб’єкт господарювання юридична особа або фізична особа підприємець, або суб’єкт незалежної професійної діяльності, який надає професійні послуги, на умовах, передбачених цими Правилами.
ДОГОВІР – будь який цивільно-правовий, господарський, трудовий чи інший аналогічний договір або правочин, на підставі якого виникають, змінюються або припиняються правові відносини між Клієнтом і/або Виконавцем і/або Субвиконавцем.
КЛІЄНТ – фізична або юридична особа, яка має намір замовити, замовила або спожила послугу у ВИКОНАВЦЯ.
КОМПАНІЯ – ТОВ “ЗАХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА” або АБ “ЯНОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ”, або ТОВ “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”, або ПП “АКАДЕМІЯ ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА”.
ПОСЛУГА – діяльність ВИКОНАВЦЯ (включаючи його найманих працівників, субвиконавців, повірених, інших уповноважених осіб, які надають послуги за вказівкою Виконавця) із надання КЛІЄНТУ на його замовлення юридичних, бухгалтерських, навчальних, консультаційних та інших аналогічних послуг, що є предметом діяльності компанії і пропонуються до надання невизначеному колу осіб через сайт або інші канали просування послуг компанії.
СТОРОНА – Клієнт або Виконавець або Субвиконавець.
СУБВИКОНАВЕЦЬ – безпосередній або опосередкований виконавець послуг – фізична або юридична особа, яким може бути найманий працівник, підрядник, субпідрядник, повірений, інша уповноважена особа, яка фактично бере участь у наданні послуги Клієнту за вказівкою ВИКОНАВЦЯ.
2. Послуги надаються на підставі договору між ВИКОНАВЦЕМ та КЛІЄНТОМ, укладеного в усній або письмовій (електронній) формі. Для укладення договору Виконавець має право вимагати в КЛІЄНТА фізичної особи або представника юридичної особи документ, що посвідчує особу (наприклад паспорт внутрішній або закордонний, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо) для ідентифікації, а щодо юридичної особа – дані з ЄДР. Укладення договору між Клієнтом і Виконавцем і між Виконавцем та Субвиконавцем допускається будь-якими, передбаченими законами України способами, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами. Підтвердження вчинення усного договору оформляється прийняттям до виконання певного обов’язку стороною договору (наприклад – оплатою послуг, прийняттям до виконання замовлення, наданням довіреності, вчиненням певної дії, що явно свідчить про намір укласти договір тощо).
3. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до надання послуги з моменту отримання замовлення, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами. Одночасно із замовленням КЛІЄНТ зобов’язаний надати ВИКОНАВЦЮ всі достовірні вихідні дані (інформацію) а також, при потребі, відповідні документи, необхідні для виконання замовлення.
4. КЛІЄНТ з цими Правилами та дійсними “Тарифами” ознайомлений та погоджується повністю, що засвідчується фактом оплати послуг, або підписом КЛІЄНТА під текстом цих Правил, або підписом на акті про надані послуги, або шляхом реєстрації клієнта на сайті компанії чи замовлення через сайт певної послуги компанії, або іншими способом передбаченим цими правилами або законом, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.
5. КЛІЄНТ надає Виконавцю згоду на звернення до КЛІЄНТА з метою дослідження якості послуг Виконавця; з пропозиціями надання послуг Виконавця у майбутньому – за адресами та/або реквізитами, та/або номерами засобів зв’язку, які КЛІЄНТ надав Виконавцю, або які взяті із загальнодоступних джерел, і за умови, що клієнту в майбутньому можна буде відмовитися від таких звернень Виконавця.
6. Оплата наданих послуг здійснюється КЛІЄНТОМ банківським переказом коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ на умовах повної передоплати, що підтверджується паперовим або електронним документом, виданим (надісланим) КЛІЄНТУ, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.
7. Оплата послуг за усним договором  (правочином) засвідчує безумовний факт належного надання послуг КОМПАНІЄЮ та прийняття наданих послуг КЛІЄНТОМ, якщо інше не передбачено письмовим договором. 
8. УМОВИ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА НОУ-ХАУ
8.1. Зміст конкретного замовлення є конфіденційним і його умови не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін, крім випадків, прямо передбачених законодавством, або конкретним договором між сторонами.
8.2. Сторони зобов’язуються і гарантують одна одній дотримання умов конфіденційності та нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію сторін, що стала їм відома в процесі та внаслідок виконання замовлення і надання послуги та протягом п’яти років після припинення його дії. Такі відомості не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін, крім випадків передбачених законодавством.
8.3. Згідно з цими правилами, комерційною таємницею суб’єкта господарювання є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких будь-яким способом, може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання, крім відомостей, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці.
8.3.1. Відомостями вважається інформація про суб’єкт господарювання, що може передаватися усно, письмово, в електронній формі, засобами зв’язку, шляхом внесення на електронні носії, фотографування, звукозапису, кіно -, відео зйомки або будь-яким іншим способом.
8.3.2. Відомості, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці, є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання, крім відомостей, що відповідно до чинного законодавства підлягають обов’язковому оголошенню. Такі відомості надаються виключно відповідним органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам в межах їх компетенції, на їхні обов’язкові письмові запити (вимоги), відповідно до чинного законодавства.
8.3.3. На обґрунтовані законні вимоги державних органів відомості надаються виключно власником або керівником суб’єкта господарювання.
8.3.4. Не обґрунтовані або не законні вимоги будь-яких осіб щодо надання відомостей, задоволенню не підлягають.
8.4. Згідно з цими правилами Субпідрядник передає Виконавцю всі права інтелектуальної власності, в т.ч. виключні майнові права на твори, якщо такі будуть створені у зв’язку з наданням послуг за вказівкою Замовника. Виключне право вважається переданим Виконавцю в момент його виникнення. Виключне право – це майнове право особи, яка має щодо твору авторське право на використання твору прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого Законом. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.
8.5. Сторони усвідомлюють, що комерційна і господарська діяльність Виконавця з надання послуг Клієнтам, якісне надання послуг Виконавцем у великій мірі залежить від використання прав інтелектуальної власності Виконавця, технології управління, просування, надання послуг та ноу-хау Виконавця.
8.5.1. Сторони погодилися виконувати умови, щодо захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, у зв’язку з ймовірними або можливими у майбутньому офіційними трудовими та/або цивільно-правовими відносинами та/або фактичними (неофіційними) позадоговірними відносинами Субвиконавців з Клієнтом та/або її пов’язаними особами.
8.5.2. З метою захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, Клієнт або Субвиконавець та/або їх пов’язані особи, не мають права без письмової згоди Виконавця і не повинні вступати прямо або опосередковано в офіційні трудові та/або цивільно-правові відносини та/або фактичні (неофіційні) позадоговірні відносини між собою (Субвиконавцем і/або Клієнтом чи їх пов’язаними особами) щодо виконання ними таких самих чи аналогічних функцій (надання послуг), які передбачено будь яким договором про надання професійних послуг, укладеним між Клієнтом і Виконавцем (Компанією), протягом дії будь-якого договору про надання професійних послуг між Клієнтом і Виконавцем (Компанією) і 5 (п’яти) років з моменту припинення всіх і будь-яких договірних відносин між Клієнтом і Виконавцем (Компанією), або між Субвиконавцем і Виконавцем (Компанією). У випадку порушення однією з Сторін та/або її пов’язаними особами обов’язків, передбачених цим пунктом правил, винна Сторона сплачує Виконавцю на її вимогу, одноразово, еквівалент суми 10000 (десять тисяч доларів) США за курсом НБУ на дату виплати. Сторони погодилися, що ця умова Правил не спрямована на обмеження трудових або особистих немайнових прав Клієнта чи Субвиконавців, а лише має на меті захист прав інтелектуальної власності Виконавця, та справедливу компенсацію Виконавцю у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань.
8.5.3. Термін “пов’язана особа” використовується у цих правилах у всіх можливих значеннях, визначених законодавством України.

(1 - 5.00 - 5)
Підписатись на наші новини


error: